Fengsel og bot etter promillekjøring

Uten gyldig førerkort og med promille på 2,55 ble den mannlige sjåføren stoppet på morgenkvisten. Nå er han dømt til fengsel og bot.
arkiv

NAMSOS: Om morgenen torsdag 30. oktober i fjor, førte han en personbil til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham halvannen time senere, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,55 promille.

Hovedforhandling ble holdt 12. november i år. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga, som gikk på to brudd på vegtrafikkloven.

Retten hørte forklaringer fra fire vitner.

På bakgrunn av bevisførselen i retten, finner retten det utvilsomt at tiltalte førte en personbil, uten førerkort, og at han var påvirket av alkohol, som var selvforskyldt.

Samtlige vitner forklarte at tiltalte var meget beruset.

Tiltalte er tidligere straffet for promillekjøring og kjøring uten førerkort.

«Han har, ved flere anledninger, vist at han har manglende respekt for veitrafikklovgivningen og satt medtrafikanters liv og helse i fare», bemerker Namdal tingrett i straffespørsmålet.

I skjerpende retning vekt- legges det at tiltalte har kjørt bil tidlig på morgenen en hverdag med meget høy promille. Han hadde ikke gyldig førerkort da han kjørte.

«Tiltalte kjørte riktignok ikke over en lang strekning og ingen kom til skade. Dette vektlegges ikke i formidlende grad da kjøring under påvirkning av alkohol har et stort skadepotensial og det er fare for at uskyldige kan bli skadet», bemerker retten.

Videre vektlegges det i skjerpende retning at tiltalte flere ganger er dømt for overtredelser av samme karakter som han nå dømmes for.

Straffen skjerpes betydelig ved gjentatte promillekjøringer.

«I noe formildende retning vektlegger retten at tiltalte er inne i en rehabiliteringsfase».

Videre vektlegges i formildende retning at saken har blitt liggende flere måneder etter at den var ferdig etterforsket hos politiet. Ren «liggetid» utgjør omkring seks måneder.

Retten har vurdert både promilleprogram og samfunnsstraff, men kommet til at dette ikke er hensiktsmessige reaksjoner i dette tilfellet.

Derfor har retten nå dømt mannen til fengsel i 90 dager, hvorav 45 dager, gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Han er også idømt ei bot på 20.000 kroner.

Domfelte er også idømt saksomkostninger på 2.000 kroner.