Sikringstiltak for mer enn 40 mill. i Grong

Frykter flom og kvikkleire

Faren for flom og kvikkleireras er så stor i Grong at det må settes i gang tiltak omgående. Den samlede prislappen er beregnet til å komme på mer enn 40 millioner kroner.

HASTETILTAK: Grong videregående skole skal sikres mot framtidige flommer, og det haster. Tiltaket er ett av flere som må gjennomføres i Grong for å sikre områder mot flom og kvikkleire. Bildet er fra flommen i oktober i år. FOTO: BJØRN TORE NESS 

PLANLEGGING: Det må utarbeides planer for sikring av Namsentunet. Bildet viser eier Jon Ivar Moe under flommen i februar. 

arkiv

GRONG: Grong kommune har i samarbeid med NVE utarbeidet en ny prioriteringsplan for sikringstiltak mot flom og kvikkleire.

Øverst på prioriteringslista står arbeidet med å sikre den dokumenterte kvikkleiresonen på Tømmerås. Elver og sidebekker i Ekkerdalen og Litjå- dalen skal steinsettes og det skal gjennomføres masseavlastning i deler av området. Arbeidet er kostnadsberegnet til 12,5 millioner kroner og det tas sikte på oppstart i 2016 med fullføring i 2017.


Skolen må sikres


Det haster også med å bygge flomvolder og sikringsanlegg ved Grong videregående skole. Samtidig er det nødvendig å foreta reparasjoner av det eksisterende sikringsanlegget mellom skolen og elva. Det er ikke utarbeidet kostnadsoverslag for dette arbeidet og fylkeskommunen som skole-eier vil bli involvert i planlegginga.

Det er også behov for å sikre Namsentunet mot framtidige flommer i Namsen, og det må derfor utarbeides en plan for bygging av en flomvold og oppgradering av eksisterende sikringsanlegg.

Ti strekninger ved Namsen er listet opp hvor det er behov for oppgradering av sikringsanleggene. Samlet dreier det seg om sikringsarbeider til en kostnad av 26,5 millioner kroner.

Av de ti tiltakene foreslås det at sikring av Berre-Østdun prioriteres øverst og igangsettes og fullføres neste år. Deretter prioriteres Dun/Kvitheim og Valskrå, uten at det er angitt når disse tiltakene skal gjennom- føres.


NVE må forskuttere


For Grong kommune betyr dette utgifter på flere millioner kroner de nærmeste årene. For slike sikringsanlegg må kommunene betale mellom 20 og 30 prosent i en distriktsandel, mens NVE dekker resten.

Saken skal behandles av formannskapet i Grong til uka og der foreslår rådmannen at de prioriterte tiltakene gjennomføres og at det forutsettes at NVE forskutterer distrikts- andelen for sikringsarbeidene på Tømmerås og at kommunens andel på cirka 3,5 mill- ioner kroner legges inn i økonomiplanen for 2019.