Må redusere drifta med 1,8 millioner i 2016

Ned på sparebluss

Flatanger må redusere driftskostnadene i 2016, og rådmannen legger fram en ny spareplan.

STRAMT BUDSJETT: Rådmann Rune Strøm legger opp til å gå ut i null i 2016, det krever kutt på tilsammen 1,8 millioner kroner. 

arkiv

FLATANGER: – Det er et stramt budsjett, sier rådmann Rune Strøm.

I løpet av 2016 skal driftsnivået ned med 1,8 millioner kroner sammenliknet med 2015.

– Strengt talt burde vi ha allerede neste år strammet inn noe mer, og det kan komme ytterligere justeringer undervegs. Vi har en organisasjon som har vist seg å være svært omstillingsdyktig og god til å bruke bare de pengene de har, så dette skal vi klare, mener han.

Budsjettet skal reduseres ytterligere fram mot 2020.

– I alt må vi finne sparetiltak og kostnadseffektiviseringer for å senke driftskostnadene med ytterligere 3,7 millioner kroner i 2019 sammenliknet med dagens nivå, sier han.


Inntektsnedgang


Bakgrunnen er at Flatanger også i 2016 forventer en nedgang i realinntektene. Ut fra statsbudsjettet kan kommunen vente ei brutto inntektsøkning på 1,8 prosent, noe som i praksis betyr en reell inntektsnedgang på omkring 0,7 prosent når man tar hensyn til lønns- og prisvekst.

– Slik statsbudsjettet er lagt opp, får vekstkommunene en noe større del av kaka og det går ut over kommuner som Flatanger, sier Strøm

Til sammenlikning er gjennomsnittet i Nord-Trøndelag en vekst på 4,1 prosent

– Det er for få unger i Flatanger. Selv om folketallet de siste ti årene har vært forholdsvis stabilt, er det en markant nedgang i antallet barn i alderen 6–15 år, noe som slår direkte ut på overføringene fra staten, sier han.

Rådmannen ser heller ingen umiddelbare endringer de nærmeste årene.

– Vi kommer til å måtte ta høyde for at det vil gå flere år før barnetallene igjen går i riktig retning.

Samtidig mener Strøm det er viktig å ikke svartmale situasjonen.

"Det skjer veldig mye positivt i Flatanger for tida"

Rune Strøm
Rådmann

– Det skjer veldig mye positivt i Flatanger for tida, med etablering av nye kompetansearbeidsplasser og et næringsliv som tør satse, noe vi selvsagt håper vil bety tilflytting av yngre mennesker i årene framover, sier rådmannen.

Drifta i 2015 er forventet å gå med omkring 0,5 millioner i underskudd, og kommunen har tæret på fondsreservene, slik at rådmannen mener disposisjonsfondet nå er helt marginalt. Ved utgangen av 2104 var det på 2,7 millioner kroner. Ved utgangen av neste år vil det være redusert til 1,8 millioner kroner, og selv med rådmannens stramme budsjettforslag, vil det ikke være rom nye for avsetninger.

– Vi har satt av kun 121.000 kroner til uforutsette hendelser, slik at skal vi gå i balanse krever det budsjettdisiplin i alle ledd, sier Strøm


Kutt og eiendomsskatt


Rådmannen forslår å kutte i netto driftskostnader på flere områder. Oppvekst/kultur – innsparing 887.000 kroner, helse og omsorg – innsparing 290.000 kroner, teknisk – innsparing 100.000 kroner som de tre største sparepostene.

Det legges opp til en opptrapping av eiendomsskatten til fire promille i 2016, 4,5 promille i 2017 og fem promille fra 2018.

Selv om det er økonomiske utfordringer, settes ikke alt på vent. Kommunen skal videreføre vedtatte investeringer og plusser på med nye investeringer på drøyt 4,7 millioner kroner neste år.

– Pleie- og omsorgstunet blir et stort løft, og vi må rigge oss nå slik at vi kan komme i gang med det i 2017, sier rådmannen.

Formannskapet i Flatanger tar opp budsjettet til behandling 1. desember.