Uro i stiftelsesrådet for Kunnskapssenteret for laks

Trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning

Tre medlemmer har trukket seg fra styret i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) fordi viktige saker blir holdt utenfor styret, etter deres mening. Styreleder Jørgen Tømmerås avviser kritikken.

TREKKER SEG: - KLV var ment å være en felles dugnad til beste for villaksen. Men vi må dessverre konstatere at KLV ikke fungerer som den samarbeidsarena den burde være, sier Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge.  Foto: ---

KONTOR I NAMSOS: Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø er samlokalisert med Høgskolen i Nord-Trøndelag campus Namsos. 

arkiv

NAMSOS: Styremedlemmene opplever det som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.

KLV ble offisielt åpnet i juni 2007 og er en uavhengig stiftelse som har som målsetting å bidra til økt kunnskap om laksebestandene.

Stiftelsen er samlokalisert med Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) campus Namsos og har hele villaksens utbredelsesområde som interessefelt.

KLV skal bidra til samarbeid mellom forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet. Videre skal stiftelsen gjennomførE aktiviteter knyttet til miljøtilstanden i vannforekomstene, og bidra til næringsutvikling med utgangspunkt i de ressurser som vassdrag og fjord byr på.

De tre som nå trekker seg fra stiftelsesrådet i KLV er oppnevnt av organisasjonene Norske Lakseelver, Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag (NGSL) og Sjømat Norge. De tre styremedlemmene som trekker seg har tilknytning til de samme organisasjonene.

- I strid med regler

Melding om fratredelse er sendt i et felles brev til styret i KLV og med kopi til Stiftelsesregisteret.

De avtroppende styremedlemmene Arne Nielsen, Arne Jørrestol og Aina Valland understreker at KLV er satt til å forvalte betydelige midler bevilget fra det offentlige, men at de har opplevd at saker som åpenbart skal styrebehandles er blitt avgjort av administrasjonen og enkeltstående styremedlemmer. De mener dette er i strid med stiftelseslovens regler om saksbehandling.

- Det er spesielt alvorlig at midlene som bevilges over statsbudsjettet ikke blir forvaltet riktig gjennom KLV. Det gjelder både penger som bevilges direkte til KLV og de 4 millioner som ble bevilget over statsbudsjettet for 2015 hvor KLV ble gitt en koordineringsrolle, sier Arne Nielsen, styremedlem i Norske Lakseelver i ei pressemelding tirsdag.

Nielsen, Jørrestol og Valland har gjentatte ganger etterlyst en tydeligere involvering av hele styret i saksbehandlingen, men mener selv de ikke har fått gjennomslag for dette.

- Vi har blitt satt i en situasjon som gjør det umulig å fungere som styremedlem med det personlige ansvaret som slike verv medfører. Vi ser derfor ikke annen mulighet enn å trekke oss, sier Arne Jørrestol, som er styreleder i Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag (NGSL).

Mener det ikke fungerer

Samtlige styrer i næringsorganisasjonene er orientert om situasjonen i KLV. Styrene støtter enstemmig beslutningen om at alle tre organisasjonene trekker seg fra KLV og at styremedlemmene og medlemmene i stiftelsesrådet Knut Hjelt (Sjømat Norge), Tomas Sandnes (NGSL) og John Olav Olderen (Norske Lakseelver), trekker seg fra sine verv.

- KLV var ment å være en felles dugnad til beste for villaksen. Men vi må dessverre konstatere at KLV ikke fungerer som den samarbeidsarena den burde være. Vi ønsker derfor å se på hvordan vi skal etablere andre dialog- og samarbeidsarenaer, sier Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge.


De tre som trekker seg fra stiftelsesrådet i KLV er oppnevnt av følgende næringsorganisasjoner:

Norske Lakseelver: John Olav Olderen, Leder Verdalselva fellesforvaltning.

NGSL: Tomas Sandnes, leder i NGSLs fylkeslag i Nord Trøndelag.

Sjømat Norge: Knut A. Hjelt, regionsjef i Sjømat Norge.


De tre som trekker seg fra styret i KLV er:

Arne Nielsen, styremedlem i Norske Lakseelver.

Arne Jørrestol, styreleder i Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag (NGSL).

Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge.


Styreleder tilbakeviser kritikken

Jørgen Tømmerås tok over vervet som styreleder i KLV i sommer og han tilbakeviser kritikken og grunnlaget for at trioen trekker seg fra sine verv.

– Den konkrete saken har administrasjonen løst på en god måte. Det er ingen sak for styret å behandle og prioritere blant 30 søknader. Det var ei klar føring at Tanavassdraget skulle tilgodeses og det ble gjort i anbefalinga til direktoratet. Det oppleves som spesielt at de tre som trekker seg, representerer organisasjoner som hadde søknader inne, sier Jørgen Tømmerås som ikke er glad for at saken skader KLVs omdømme.