Investerer 185 millioner i 2016-2019

Satser tungt framover

Når det gjelder driftsbudsjettet har Overhalla god kontroll på økonomien, noe som gjør at det er mer spennende å se hva de planlegger framover.

STORE INVESTERINGER: Rådmann Trond Stenvik i Overhalla har lagt fram en økonomiplan som øker lånegjelda med 185 millioner kroner de neste fire årene.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: Når formannskapet i Overhalla førstkommende mandag skal behandle rådmannens budsjettforslag, er det i forvissning om at kommunen har god kontroll på driftsutgiftene og at fondsreservene er på et nivå som gir kommunen et betryggende handlingsrom.

40 millioner på bok

Rådmannen foreslår at det i 2016 avsettes 9,9 millioner kroner til ubundne driftsfond.

– Det forventes at fondet ved utgangen av 2016 skal være på 40 millioner kroner, heter det i budsjettinnstillinga.

Og selv om det legges opp til betydelige fondsavsetninger er det rom for å øke rammene for oppvekst med 8,5 millioner kroner (12 prosent), og helse og omsorg med 4,3 millioner kroner (6 prosent) neste år.

Nye investeringsløft

Økonomiplanen i Overhalla legges i juni, slik at ved årsbudsjettet er det en rullering av vedtatte retningslinjer. Overhalla kommune skal fortsette å investere tungt i infrastruktur de neste fire årene.

Ny barnehage på Skage kommer i 2016, og det er satt av 38 millioner kroner til prosjektet. En byggteknisk gjennomgang og rehabilitering av Hunn skole ligger inne med 20 millioner kroner likt fordelt på 2017 og 2018. Her har det allerede vært luftet tanker om en ny flerbrukshall av det forrige kommunestyret.

Omsorgsboliger for funksjonshemmede og flyktning-boliger ligger inne som investeringsforslag på til sammen 22,5 millioner kroner de neste to årene. Tomtefelt i Hildresåsen er med allerede i 2016 – ti millioner kroner, og fram til 2019 foreslår rådmannen å bruke seks millioner kroner på asfaltering, for å nevne noe.

Sover godt

– Gjeldsbelastning til Overhalla har økt vesentlig i 2014 og økninga vil fortsette, skriver rådmannen.

Ved utgangen av 2014 hadde kommunen en lånegjeld på 302 millioner kroner, og med investeringer i størrelsesorden 185 millioner kroner over de neste fire årene, vil kommunen nærme seg en samlet gjeld på nær en halv milliard kroner ved utgangen av dette tiåret.

Rådmannen sover likevel godt om natta.

– Det vil i denne sammenheng ikke være størrelsen på gjeldsbelastninga som vil være styrende, men et brutto driftsresultat som er så stort at det dekker eksterne kapitalkostnader, konkluderer rådmannen.