Pendlerne rammes

Av Egil Bulling, Lars Helbostad, Stein Erik Hanssen, Eva Aune, Elin Måøy, Arne Magnar Bratberg, Tor-Arild Hansen, Erlend Gystad - Namdalseid pendlerforening.

FV17 FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Diskusjonen rundt oppgradering av Riksvei 17 (ja, vi kaller den det) har gått i flere år og det hele har endt med at fylket har sendt søknad til staten om å få legge Fv 17 via Verran som et bompengefinansiert prosjekt.

Dette rammer pendlerne og barnefamilier på Namdalseid hardt! Namdalseid pendlerforening ønsker å fokusere på de konkrete effektene omleggingen av veien får for oss som bruker den daglig. Vi jobber for for trafikksikkerhet, miljø og bolyst – for alle.

Slik bompengeprosjektet ligger i dag så er det et ensidig prosjekt som i hovedsak gir nytte for beboere i Verran og Vellamelen. For dem som bor nord for bomstasjonen i Sprova gir det redusert bolyst og bo-mulighet gjennom høye utgifter og få fordeler.

En tur/retur Namdalseid-Steinkjer vil koste kroner 91,80 – bare i bompenger. For en pendler fra Namdalseid vil det bety opp mot 2.000 kroner i ekstra utgifter per md. I tillegg kjører mange flere turer til Steinkjer i ulike ærender, og da snakker vi om 3.000 kroner i måneden eller enda mer. Familier med flere biler kan ende opp med en årlig kostnad på over 35.000 kroner i bompenger.

Namdalseid pendlerforening er ikke mot bompenger, men bompengene må fordeles på en rettferdig måte slik at nytte står i forhold til kostnadene. Alle må få den varen vi skal betale for. Kortere reisetid mellom Steinkjer og Verran blir prioritert framfor trafikksikkerhet for alle som ferdes på veien. Alle som kjører Fv 17 daglig vet at veien har flere trafikkfarlige strekninger.

Det svært dyre prosjektet med å bygge bru til Verran fjerner bare enkelte trafikkfarlige strekninger. Namdalseid pendlerforening mener at pengebruken må fordeles på en slik måte at hele strekningen mellom Steinkjer og Namsos blir mer trafikksikker og gir bedre bomiljø for alle som bor langs og bruker veien.

«Nytte og kostnader må i rimelig grad stå i forhold til hverandre – for alle – ikke bare Verran og Vellamelen.»

Det er en prosess på gang med å få gjort Fv 17 om til riksvei, som den fortjener å være. Strekningen vi snakker om her er starten på den svært kjente Kystriksveien. Dette er en viktig vei i Norge og et kjent turistmål. Blir det riksvei så kan prosjektet finansieres via statlige midler.

Det betyr lavere eller ingen bompenger og det betyr muligheter for en helhetlig utbygging av strekningen.


Noen vil kanskje hevde at de som bor på Namdalseid ikke blir berørt av utbyggingen i og med at den skjer i Steinkjer og Verran kommuner? Er det slik at eidbygg derfor ikke har noe med saken å gjøre og derfor bare må godta det som fylket, Steinkjer og Verran bestemmer?

Fakta er at svært mange pendler fra Namdalseid og til Steinkjer. En god del pendler også den andre veien og noen pendler mellom Verran og Namdalseid. For ikke å snakke om alle som pendler mellom Steinkjer og Namsos. Det er med andre ord veldig mange som blir direkte påvirket av bompengeinnkrevinga.Nytte og kostnader må i rimelig grad stå i forhold til hverandre – for alle – ikke bare Verran og Vellamelen.

Gevinstene for oss nord for Sprova blir svært små, med lite reduksjon i trafikksikkerhet og reisetid. Store kostnader blir påført alle, og det går spesielt hardt ut over de med dårligst råd, som for eksempel barnefamilier og ungdommer.

Namdalseid vil bli mindre attraktivt som bosted, spesielt for oss som til daglig pendler til Steinkjer. Det er mulig å realisere prosjektet uten bompenger og all fornuft tilsier at prosjektet må ta en pust i bakken og se på de alternativer som vil gi bedre og trafikksikker vei for alle – hele veien.

Vi oppfordrer alle som engasjerer seg i gode veiløsninger for oss alle å melde seg inn og engasjere seg i Namdalseid pendlerforening.


Sammen kan vi påvirke politikere, departement og stat. Mer informasjon om vårt arbeid finner du på facebooksiden vår og etter hvert på hjemmesiden vår.

Vi vil også oppfordre alle politikere i Nord-Trøndelag om å jobbe for løsninger som kommer alle til gode. Det nye Fylkestinget har i så måte et spesielt ansvar for å vise at de er et ting for alle.