Bred enighet om Namsos-budsjettet

Rådmann Gunnar Lien fikk ros fra alle politiske leire da kommunestyret i Namsos behandlet budsjettet og økonomiplanen. Ikke et eneste tall ble flyttet på hans forslag.

SKRYT: Rådmann Gunnar Lien fikk skryt fra alle politiske hold da kommunestyret i Namsos behandlet budsjettet og økonomiplanen torsdag. Budsjettet har ei driftsramme på 797 millioner kroner og balanserer med ei avsetning (overskudd) på 22,5 mill. kroner. FOTO: BJØRN TORE NESS 

AKTIV: SVs gruppeleder Kjersti Tommelstad ga blant annet klart uttrykk for hva hun mente om Frps vurdering av kommunens ansatte. 

arkiv

NAMSOS: Budsjettet for 2016 har ei ramme på 797 millioner kroner, og rådmann Lien understreket innledningsvis hvilke handlingsregler det styres etter.

– Vi har kvittet oss med tidligere underskudd. Vi skal ha et driftsresultat på to prosent, et opparbeidet disposisjonsfond på fem prosent og en lånekapital som ikke overstiger 80 prosent av netto lånegjeld. Noen av målene har vi nådd og vi nærmer oss på andre, sa rådmannen da han ga ei kjapp innføring i premissene for budsjettet.


Skryt fra alle


Fra kommunestyrets talerstol kom det skryt fra en lang rekke representanter.

– Vi sitter med et lite kontroversielt budsjett og det er ikke grunn til å endre noe. Rådmannen har tatt innover seg de politiske prioriteringene som har blitt uttrykt, sa Høyres Tom C. Prytz.

I og med at det var bred enighet om rådmannens forslag, kom mye av debatten til å dreie seg om forslag til både tiltak og utredninger som kom fra SV og Venstre.

SV fikk støtte for sitt forslag om å utrede muligheten for å opprette ei full stilling som sykeheimslege. Venstre fikk ikke støtte for sine forslag om å etablere ei stilling for en frivillighetskoordinator, endre åpningstidene på biblioteket og ta inn Bangsundhallen i økonomiplanen.


– Vil øke valgdeltakelsen


Ellers ble flere forslag fra SV og V vedtatt oversendt rådmannen til vurdering. Det gjaldt blant annet forslaget om å utrede muligheten for å etablere et livssynsnøytralt seremonirom og å planlegge bygging av gang- og sykkelveger rundt alle skolene i kommunen.

Et forslag fra Kjersti Tommelstad (SV) om å starte et prosjekt for å øke valgdeltakelsen, fikk oppslutning.

– 55 prosent valgdeltakelse gir grunn til bekymring. Det er ei utfordring som vi må ta tak i på en ordentlig måte, sa Tommelstad og fikk støtte fra ordfører Arnhild Holstad (Ap) som vil gjøre formannskapet til ei arbeidsgruppe for dette temaet.

I budsjettet for 2016 er de kommunale avgiftene videreført uten økning. Vann-og kloakkavgifta er sågar redusert, noe som vil bety at de kommunale avgiftene blir billigere neste år.