Plansaker i Namsos kommune

Innspill - Øystein Løfsnes. Namsos

Øystein Løfsnes 

arkiv

Plansaker blir i Namsos kjørt igjennom det politiske systemet med en fart som nærmer seg lydens.

I saken vedr. reguleringsplanen for Geilin foregikk 2. gangs behandling i planutvalget onsdag 9/12 , og kommunestyrebehandlingen var dagen etter. Dette betyr at politikerne i løpet av hele prosessen hadde saken til gjennomsyn i 14 – 15 dager. I løpet av denne tiden skulle man gjøre seg opp en mening om saken, innhente synspunkter, drøfte i gruppene og formulere evt. forslag. Det går an å bli andpusten av mindre.

Dette er ikke en stor plansak som sådan, men den er svært viktig for de den berører. Derfor dette innspill.

Først en kort oversikt over hele den politiske prosessen. Første gang politikerne møter saken, er ved første gangs behandling i utvalget. Man får saken en onsdag, gruppemøtet er på mandag og møtet i utvalget på onsdag. Dette skjer etter at saken har vært under arbeid i måneder hos forslagsstilleren.

Da blir saken (nesten alltid) lagt ut til offentlig gjennomsyn uten kommentarer, og kommer tilbake etter noen måneder.

Administrasjonen bearbeider innspillene, og politikerne får se saken en uke før den skal behandles i utvalget. I foreliggende tilfelle blir saken avgjort i kommunestyret dagen etter.


Dette siste er ikke uvanlig. Skulle det skje endringer i saken i utvalget, får kommunestyret vite dette i møtet i kommunestyret.

Jeg tviler sterkt på om dette kan kalles forsvarlig saksbehandling. Det er politikerne som står med ansvaret for det endelige resultatet, og de har knapt tid til å trekke pusten i løpet av den politiske prosessen. Skulle plansaker ta for lang tid, kan i hvert fall ikke skylden plasseres hos politikerne.

Etter denne kritikken er det vel bare rett og riktig at det kommer noen konstruktive forslag til endringer. Her kommer de:

1. Politikerne må inn i prosessen før 1. gangs behandling. Politikerne bør få en orientering om saken i møtet forut for det møtet saken blir laget fram i. Da får politikerne tid til å komme med evt. innspill som kan bli en del av høringsprosessen. Dette siste er viktig. Det er svært uheldig om politiske innspill kommer ved 2. gangs behandling, ingen får da anledning til å uttale seg om forslagene, ikke en gang de som fremmet planen. Jfr. saken om utbygging av Fylkesbiltomta.

2. Politikerne bør bli orientert om hva som framkommer i høringsrunden FØR saken kommer til andre gangs behandling. Tid til å fordøye og tenke over ting er viktig. Med gruppemøter på mandag og utvalgsmøte på onsdag blir det for lite tid.

3. Saken bør ikke komme til behandling i kommunestyret dagen etter 2.gangs behandling. Man vet ikke resultatet av behandlingen i utvalget før man kommer i kommunestyret dagen etter.

Jeg har ingen forventning om at de endringer jeg her skisserer blir det endelige resultatet om man velger å gjøre ting på en annen måte.

Jeg håper imidlertid at mine synspunkter blir vurdert slik at man forhåpentligvis finner en bedre måte å gjøre ting på.


PS. Dette er skrevet før møtet i utvalget og kommunestyret.