Nye naturreservat i Namdalen

Seks områder i Namdalen får nå status som naturreservat i tillegg til at noen eksisterende reservat utvides.

SKOGVERN: Skogområdet Lødding ved Vetterhusbotnet er et av områdene som blir vernet. Sammen med Almdalen-Ekorndalen naturreservat blir det bli et stort og viktig verneområde i Namsos.  Foto: kart

arkiv

NAMSOS: 11 nye naturreservat i Nord-Trøndelag ble opprettet i statsråd fredag. I tillegg ble det vedtatt å utvide tre eksisterende naturreservat, samt en utvidelse av Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark ved Gjevsjøen, melder Fylkesmannen.

Mange av områdene blir vernet etter frivillige tilbud fra private grunneierne. Det er også noen områder hos Statskog som blir vernet. Alle områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet, og områdene har vært på høring. 

Områdene inneholder både boreal regnskog, kalkskog, kalkkildeskog, høgstaudeskoger, bekkekløfter, sumpskog, edellauvskog, gammel skog under naturlig dynamikk, samt områder som kalles «storområder». Det er også områder med slåttemark, slåttemyr og kalksjø. Alle de nevnte områdene har regional- eller nasjonal verneverdi.

Disse områdene blir vernet i Namdalen:

  • Aunskardet-Lakshølhaugen, Namdalseid kommune kart
  • Buvika, Namdalseid kommune kart
  • Finnvolldalen-Esplingdalen (utv), Namdalseid kommune kart
  • Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere (utv), Snåsa kommune kart
  • Gravhaugen, Namdalseid kommune kart
  • Guselva, Lierne kommune kart
  • Holden, Lierne kommune kart
  • Lødding, Namsos kommune kart
  • Migaren (utv), Grong kommune kart

Areal 
Områdene omfatter til sammen ca 48.500 da. produktiv skog. Dette utgjør ca 0,7 prosent av produktiv skog i fylket. Etter dette er ca. 5,7 prosent av produktiv skog i Nord-Trøndelag vernet. Dette er beregnet ut fra anslaget på produktiv skog i Nord-Trøndelag, ca 6.300.000 da.

Bestemmelser
I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting vil forstatt være tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet. Bruk av reservatene i miljøvennlig reiselivsvirksomhet kan tillates. 

Erstatning 
Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Fylkesmannen, med frist 12. april 2016. Forvaltning Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene (eller nasjonalparkstyre) vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet, med en frist for tilbakemelding, satt av Miljødirektoratet. Inntil videre vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet. 

Forvaltningsplan 
Det skal lages forvaltningsplan for områdene. Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigbarhet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Oppstart av forvaltningsplanarbeid for de fleste områder vil kunngjøres snarlig, med frist for innspill til planleggingen.