Flyttet på noen budsjettkroner

Kommunestyret i Overhalla plusset på budsjettet for 2016 med en halv million kroner og foretok noen rokeringer av investeringer de neste fire årene i sitt første budsjett.

ENIGHET: Det var et enstemmig kommunestyre i Overhalla som tok juleferie etter å ha foretatt kun noen mindre budsjettjusteringer. 

arkiv

Overhalla: De siste tallene viser at Overhalla vil få nesten 1,2 millioner kroner mer i inntekter fra staten i 2016 enn først antatt, noe kommunestyret registrerte med tilfredshet uten å bruke opp midlene med en gang. Riktig ble det plusset på noen kroner i forhold til formannskapets budsjett, men i sum mindre enn den forventa inntektsøkninga.


Økningene


Senterpartiet foreslo å øke tilskuddene til frivilligsentralene med til sammen 50.000 kroner – likt fordelt på begge sentraler.

Videre ble det satt av ei ramme på 250.000 kroner til et utredningsprosjekt omkring næringslivsutvikling i Overhalla. bakgrunnen for forslaget er et føre var, etter at regjeringa fredag la fram forslaget til lovendring som gjør at samkommunemodellen opphører som driftsform fra 2020.

– Det er ikke sikkert vi skal bruke disse pengene, men det er viktig å ha dem tilgjengelig hvis behovet skulle melde seg, mente Johan Tetlien Sellæg.

Øysletta skole kom også på sakskartet igjen etter at kommunestyret satte av 250.000 kroner til et eventuelt utviklingsprosjekt med tanke på å få i gang aktivitet/etterbruk av bygningene på Øysletta skole. Kommunestyret la ingen føringer på hva det skulle være, men håper at pengene kan bidra til at det kommer nye initiativ.


Sommerjobb for ungdom


Den siste økninga var et forslag fra Arbeiderpartiet om å opprette en prosjektstilling for å skaffe ungdom sommerjobb i kommunen. 150.000 kroner ble kommunestyret enige om å bruke på et slikt prosjekt i 2016.

Arbeiderpartiet fikk også vedtatt å omprioritere økonomiplanen, slik at parkeringsplassen ved Skage kirke, som har vært tatt opp av eldrerådet senest i nå høst, kommer på planen i 2016.

Videre ble investeringsforslagene på omkring 185 millioner kroner de neste fire årene vedtatt av kommunestyret uten noen videre debatt. Kommunestyret viser dermed stor tillit til at administrasjonen har full kontroll på økonomien, selv om nytt inntektssystem for kommunene ikke blir endelig gjort kjent før i mai neste år.