Grong kommune kritisk til prosessen rundt fylkessammenslåinga

Synes det går for fort

Grongpolitikerne er for et samlet Trøndelag, men mener at prosessen har gått så fort at det går ut over kvaliteten.

Skaper debatt: Behandlinga av Trøndelagsutredninga i Grong, Nærøy og Vikna viser at namdalingene ikke er enig i spørsmålet om et samlet Trøndelag. 

arkiv

GRONG: Det kommer fram i en uttalelse et samlet formannskap stilte seg bak i går.

«Grong kommune er enige i hovedmålsettingene for en felles region», uttaler politikerne før de raskt slår fast: «Den korte tidsfristen som er lagt i framdriftsplanen har gått ut over kvaliteten.»

Og det er særlig to områder Grong kommune er bekymret for.

  • Framtida til Steinkjer som administrasjonssenter for et samlet Trøndelag.
  • Inntektene til et samlet Trøndelag.

«Vi mener det vil være uklokt å dele den politiske ledelsen mellom Steinkjer og Trondheim», heter det.

Forpliktende nok?

Grong-politikerne er rett og slett usikker på hvor forpliktende avtalen er når Steinkjer skal være det administrative tyngdepunktet mens Trondheim skal være det politiske.

I Grong er man også usikre på om et samlet Trøndelag vil få de inntektene som er forespeilet. Det er hevdet at den samlete økonomien vil bli bedre enn dagens økonomi i et samlet Trøndelag. Det til tross for at NTEs overskudd ikke vil bli en del av det sammenslåtte fylkets økonomi.

«De muntlige signalene som er gitt vedrørende inntektssystemet (...) må bekreftes skriftlig før avgjørelsen blir tatt.», heter det i uttalelsen.

Og i kraftkommunen Grong er det selvfølgelig et eget punkt om eierskapet i NTE som skal overføres til kommunene dersom Trøndelagsfylkene slås sammen.

Krever tredeling av NTE

«Fordelinga av eierskapet følger den tredelte modellen som er foreslått av LVK-kommunene og Region Namdal. Grong kommune mener dette er en forutsetning for å kunne støtte en sammenslutning av de to fylkene.»

Grong kommune er ikke alene om å ha kommet med uttalelser i forbindelse med trøndelagsutredninga. Både i Vikna og i Nærøy har saken ligget på politikernes bord. Og i Ytre Namdal er man langt mindre skeptisk enn i de indre deler av regionen.

Full støtte i Vikna

«Vikna kommunestyre er positiv til en sammenslåing (...) fra 01.01.2018.

Kommunestyret finner det naturlig med en funksjonsdeling mellom Trondheim og Steinkjer i den nye Trøndelagsregionen slik det framgår av Trøndelagsutredningen med tilhørende intensjonsplan.

Kommunestyret gir sin fulle tilslutning til framdriftsplanen og understreker viktigheten av en sammenslåing fra 1.01.2018», er høringsuttalelsen Vikna kommune vil komme med dersom kommunestyret slutter seg til formannskapets vedtak.

Uavklart i Nærøy

Også i Nærøy er man i formannskapet positive til en sammenslåing, men Ap, SV og Høyre som stemte for en positiv høringsuttalelse har ikke flertall i kommunestyret. Det har heller ikke Senterpartiet og KrF som ønsker å utsette prosessen til etter at kommunene har ferdigbehandlet kommunereformen i juni. Dermed kan de tre kommunestyrerepresentantene fra Venstre, Frp den ene uavhengige forvente seg stor pågang fra de andre partiene fram til kommunestyret samles 5. februar.