Namsos-rådmannen kritisk til trøndelagsutredninga

Rådmann kritisk til trøndelagsutredninga

Når formannskapet i Namsos til uka skal behandle spørsmålet om sammenslåing av Trøndelags-fylkene og komme med en høringsuttalelse, skjer det uten innstilling fra rådmannen.

INGEN KLARE RÅD: Namsos-rådmann Gunnar Lien gir ingen klare råd når formannskapet skal diskutere fylkessamenslåing til uka. Han stiller seg kritisk til flere sider av den pågående prosessen. 

arkiv

NAMSOS: – Som rådmann finner jeg det vanskelig, blant annet med bakgrunn i utredninga med forslag til intensjonsavtale, å flagge et klart syn for eller mot sammenslåing av Trøndelags-fylkene. Derfor legges saken fram uten innstilling, sier rådmann Gunnar Lien.

Rådmannen betegner saken som svært omfattende.


Argumenter for og mot


– Spørsmålet om sammen- slåing av fylkene er en av mange strukturprosesser som pågår med hensyn til organisering av ulike offentlige forvaltnings- og tjenesteledd i samfunnet. I debatten har det så langt kommet fram en rekke argument både for og mot sammenslåing. Hvilket a rgument en velger å «tro på» og som vektes tyngst, er for en stor del avhengig av den enkeltes grunnsyn og politiske verdier, sier Lien.

Namsos-rådmannen stiller samtidig flere spørsmål knyttet til den pågående prosessen.

– Timinga i de samlede prosessene er langt fra optimal. Det er usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for både kommuner og fylkeskommuner. Det er mi mening at slike gjennomgripende og viktige samfunnsmessige spørsmål på generelt grunnlag hadde fortjent en grundigere behandling, sier Lien.


Liten tro på deling


Namsos-rådmannen trekker i si saksutredning blant annet fram maktfordelinga mellom Steinkjer og Trondheim med den administrative ledelsen i Steinkjer og den politiske ledelsen i Trondheim.

– Jeg er usikker på om dette over tid vil være ei hensiktsmessig deling det er mulig å opprettholde. Det er rimelig å forvente at disse funksjonene vil bli samlet. Om det har så stor betydning for Namsos og Namdalen hvor den politiske og administrative ledelsen befinner seg, er dog usikkert, sier Gunnar Lien.

Rådmannen berører også det framtidige eierskapet til NTE og han tror at fordelingsnøkkelen til eierskapet vil kunne bli avgjørende.

– Jeg antar at løsninga på dette vil kunne ha betydning for mange kommuners syn på ei fylkessammenslåing, sier Gunnar Lien.