Fremtidens NTE og fordeling

OM NTE: Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) og hans politiske kolleger i Steinkjer ønsker en god dialog om NTE-fordelinga. 

arkiv

At de fire bykommunene Steinkjer, Stjørdal, Levanger og Verdal har samlet seg om innbyggertall som kriterium for fordeling av eierskapet i NTE, har vakt debatt og utsagn om at man svikter distriktene og er seg selv nok.

NTE saken kommer til behandling i kommunene i to omganger. Den første med frist medio januar er en innspillsrunde, og så skal kommunene få saken på formell høring før fylkestinget skal behandle eierskapet til NTE i apriltinget. 

NTE har vært og er et svært viktig selskap for nordtrønderne. Selskapet bidrar årlig med over 170 millioner til fylkeskommunen som gjør det mulig å ha et godt tjenestetilbud til innbyggerne i dette fylket, og vi ser at NTE sin virksomhet tilfører enkeltkommuner betydelige beløp. Samlet bidrar NTE årlig også med viktige midler for å støtte opp rundt festivaler, idrett og kulturlivet for øvrig i Nord-Trøndelag.

Vi er glade for at fylkesrådet gjennom sin jobbing har lyktes i å få avklart at vi ikke risikerer noen utfordringer knyttet til konsesjonene ved å overføre 100 prosent eierandel til kommunene ved en evt. fylkessammenslåing. Gjennom denne avklaringen har et viktig potensielt hinder, også for en evt. sammenslåing, blitt lagt på plass.

Vi mener innbyggertall prinsipielt er kriteriet som bør legges til grunn ut fra at det er nordtrønderne sitt selskap. Enkelte kommuner har eid deler av det som i dag er NTE, men eierskapet ble i sin tid overført og oppgjort. Kommunene som faktor for fordeling har etter vår mening derfor en svakt begrunnet legitim plass når eierskapet evt. skal fordeles.

Vi har i dag gode og etter vår mening viktige ordninger, for å sikre at de som avgir naturressurser til kraftproduksjon får kompensert for dette i forhold til den ulempe og byrde dette medfører gjennom naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. For kommuner som Namsskogan og Meråker utgjør dette årlig brutto henholdsvis 29.000 og 9.000 kroner per innbygger. Dette er ordninger som vil fortsette uavhengig av eierskap. Det er derfor det prinsipielt riktige at det er innbyggertall som legges til grunn når det er nordtrønderen som eier selskapet.

Vi erkjenner samtidig at det er ulike oppfatninger om hva som til syvende og sist skal vektlegges når det gjelder eierfordelingen til NTE. Det kan nok ikke forventes at alle kommuner blir enige om dette. Men vi har alle et ansvar for at debatten blir så konstruktiv som mulig, og at det er respekt for at det kan være ulike syn. Uansett skal alle kommunene etter at en beslutning er tatt forvalte eierskapet i fellesskap til beste for utviklingen i Nord-Trøndelag. Vi ønsker derfor å bidra til god dialog framover, og vil for øvrig nå avvente fylkesrådets forslag i februar.

Vi ser også at det er kommuner i dag, som kan sies og ikke ha fått kompensert i samme grad som andre for de naturinngrep som er gjort. Å legge kraftkommuneprinsippet til grunn kan imidlertid bidra til å opprettholde den skjevhet som er mellom kraftkommuner i dag.

Fylkeskommunen har vært en god eier for NTE, men man har hatt to utfordringer. For det første har fylkeskommunen ikke kunnet skyte inn kapital i selskapet hvis selskapet har hatt behov for det, og for det andre har man lagt mye av overføringene i drift.

Dette er bl.a. bakgrunnen for resultatforbedringsprogrammet i NTE for å skape mer investeringskraft på egen kjøl. Dette er også bakgrunnen for at fylkestinget i juni i fjor ga en åpning for å diskutere muligheten for å slippe til andre eiere i noen av datterselskapene for å få inn nødvendig kapital hvis man skulle komme i en situasjon der det var nødvendig. Et mellomliggende eierselskap vil kunne ta opp lån og dermed faller begrunnelsen for en evt. emisjon av den grunn bort, og derfor er det også riktig å låse inn aksjene, slik at en forutsetning for at en kommune kan få lov til å selge seg ut, er at en annen vil kjøpe seg opp.

Etter vår mening er bruken av et evt. framtidig overskudd i NTE en like viktig diskusjon, også for distriktene, som eierskapsfordelingen. Vi mener det er viktig for å sikre utviklingen i selskapet at ikke kommunene legger all avkastning i drift og således gjør seg avhengig av at selskapet årlig presterer et gitt antall millioner i overskudd. Man skal selvfølgelig stille avkastningskrav til et selskap som NTE, men samtidig vet vi at kraftbransjen både har vært og er i voldsom endring. Derfor er det viktig at man har en eier som har en fleksibilitet i forhold til hvor stor avkastning det er riktig og stille krav om, ikke bare i forhold til konjunkturene i bransjen, men også i forhold til investeringsbehovet i selskapet.

Vi har i Steinkjer vært tydelige på at et evt. overskudd fra NTE ikke skal kunne legges inn i drift, men brukes til utviklingstiltak i Nord-Trøndelag. Om dette skal gjøres gjennom et eget selskap eller gjennom overføringer til næringsfond har ikke vi konkludert på, men et slikt «utviklingsfond» vil kunne bidra til en god distriktspolitikk og gode infrastrukturtiltak som kommer hele fylket til gode uavhengig av hver kommunes eierandel. Selvfølgelig må dette balanseres over tid, men er man raus med hverandre, kan man få til viktige grep der NTE fortsatt bidrar til at det er godt å bo i denne delen av Trøndelag.Relaterte saker: