Lierne AP sier nei

arkiv

Lierne Arbeiderparti vil gi ros til utrederne for en omfattende og grundig utredning som berører alle vesentlige samfunnsområder i Trøndelag. Den fremtidige organiseringen av det regionale nivået i Trøndelag vil være av stor betydning for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen i regionen og dermed for innbyggerne og næringslivet både i byene og i distriktene. Et sterkt og samlet Trøndelag vil kunne gi regionen økt innflytelse på nasjonalt nivå i konkurranse med andre regioner. Dette må veies opp mot en organisatorisk løsning som sikrer en balansert og god utvikling i alle deler av regionen.

De to trøndelagsfylkene er i dag ulike. I Nord-Trøndelag spiller fylkeskommunene en svært sentral rolle, ikke bare når det gjelder videregående skoler, veier og kultur, men i særdeleshet når det gjelder regional utvikling. Regional utvikling er ikke bare et spørsmål om økonomiske ressurser, men også politisk beslutnings- og påvirkningskraft spiller en stor rolle for utviklingen både i byene og i distriktene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i denne sammenheng vært viktig for Nord-Trøndelag. Det samme kan ikke sies om Sør-Trøndelag. Der har Trondheim på vært dominerende, og Trondheim har i kraft av egen tyngde (størrelse, kompetanse og kapital) hatt stor tiltrekningskraft og dermed vekstkraft uavhengig av fylkeskommunen. Dette har også kommet andre deler av Sør-Trøndelag til gode.

Fylkeskommunen står sterkt i folks bevissthet i nordfylket. Det samme er ikke tilfellet i sørfylket hvor Trondheim er så dominerende. I denne virkeligheten er det avgjørende viktig at organiseringen av et sammenslått fylke skjer på en balansert måte. Det hevdes at utredernes forslag om å plassere fylkesordføreren i Trondheim og fylkesadministrasjonen i Steinkjer ivaretar dette. Lierne Arbeiderparti deler ikke dette synet av to grunner:

1. Det sammenslåtte fylket skal fortsatt styres politisk. Med fylkesordføreren i Trondheim, vil den politiske beslutningskrafta flyttes fra nord til sør og dermed forsterke Trondheims dominerende rolle. Dette vil svekke fokuset på en helhetlig regional utvikling.

2. Over tid vil også administrativ kapasitet og saksbehandlerkapasitet bli flyttet fra nord til sør. All erfaring fra andre sektorer (bank, landbrukssamvirket, varehandel og industri) viser at dette vil skje til tross for gode intensjoner på fusjonstidspunktet. Dette vil på sikt svekke Steinkjer og Nord-Trøndelag.

Lierne Arbeiderparti kan derfor ikke støtte en sammenslåing av de to fylkene med den politiske ledelsen lokalisert i Trondheim og den administrativ ledelsen lokalisert i Steinkjer. Forslaget er tenkt lagt ut på høring kombinert med en innbyggerundersøkelse med svært korte frister i en så viktig sak.

Lierne Arbeiderparti støtter ikke en slik prosess. Utredningen og intensjonsavtalen må legges ut til folkeavstemning i forbindelse med stortingsvalget i september 2017. En eventuell fylkessammenslutning kan da skje med virkning fra 1. januar 2019.

Demokratiet ville ha vært godt ivaretatt dersom forslagene og partienes holdninger hadde vært kjent i forkant av fylkestingsvalget i 2015. Da ville prinsippet om det representative demokratiet være ivaretatt gjennom det sittende fylkestinget. Når det ikke var tilfellet, må folket gis anledning til å gi uttrykk for sine meninger gjennom en folkeavstemningen i en så viktig sak.

Det er viktig at det i forkant av en folkeavstemningen settes opp noen kriterier for hvordan resultatet av en folkeavstemning skal tolkes med hensyn til valgdeltakelse, størrelsen på flertallet/mindretallet og eventuelle geografiske variasjoner.