«Sammen kan vi i Trøndelag få overført flere oppgaver til demokratiet»

arkiv

Etter stortingsvalget i 2013 var det stor spenning rundt hva som skulle skje med det regionale forvaltningsleddet, fylkeskommunen. Den påtroppende regjeringen hadde ingen ønsker om å videreføre fylkeskommunen men ønsket heller å satse på en kommunereform med større kommuner. Et bredt flertall på stortinget ønsket derimot å bevare det regionale leddet, men ikke med samme organisering som i dag.

Stortinget vedtok under behandling av regjeringens melding om kommunereformen 2014, at Norge fortsatt skal ha 3 forvaltningsnivå. Stortinget ba om at den varslede oppgavemeldingen også vurderte oppgavene for mellomleddet/fylkeskommunen.

Da denne meldingen ble lagt fram våren 2015, ble det sagt lite konkret om oppgaver for regionnivået, men det ble pekt på at samfunnsutviklerrollen er den mest aktuelle rammen for arbeidet med å vurdere organisering og oppgaver. Regjeringen inviterte ellers fylkeskommunene til å slå seg sammen til større regioner.

Stortinget ba regjeringen under behandling av denne meldingen i 2015 om å komme tilbake med en egen melding i 2016 med forslag til konkrete oppgaver for nivået. Denne meldingen ventes lagt fram om et par måneder. Det ble også under komitebehandlingen pekt på konkrete oppgaver som burde vurderes overført til det regionale folkevalgte nivået.

Trøndelagsfylkene var i forkant med å starte utredning av grunnlaget for en eventuell sammenslåing mot målet om en større region med større befolkning, mer kompetanse og utviklingskraft og større tyngde i nasjonal sammenheng. Dette vil kunne gi grunnlag for større oppgaver og politisk innflytelse.

Kommunalministeren har sagt, senest på Trøndelagsmøtet for to uker siden, at mellomnivået vil få tilført nye oppgaver dersom fylkene slår seg sammen til større regioner. Dette forutsettes å komme i tillegg til de innbyggerrettede tjenestene fylkeskommunen har i dag. Det vil bli fremmet en egen sak fra Trøndelagsfylkene om fortsatt å beholde ansvaret for tannhelsetjenesten, som Stortinget har vedtatt skal vurderes overført til kommunene.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har nå lagt fram en foreløpig søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med hjemmel i den såkalte Forsøksloven, om å få overført nye oppgaver fra staten. Det er utarbeidet et notat i fellesskap med Sør-Trøndelag fylkeskommune med vurdering av aktuelle oppgaver. En endelig søknad vil bli fremmet fra begge fylkene i fellesskap, etter dialog med departementet om videre prosess. Ved å fremme en foreløpig søknad nå, vil vi kunne påvirke innholdet i meldingen om nye oppgaver for regionnivået.

Søknaden om nye oppgaver tar blant annet utgangspunkt i fylkestingsvedtak i begge fylker i 2015 hvor det ble pekt på oppgaver fylkestingene mente burde overføres fra staten til regionene.

Søknaden gjelder oppgaver innen følgende områder:

a) Statens vegvesens regionapparat

b) Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet

c) Kjøp av regionale jernbanetjenester

d) Deler av forskningsrådets programmer

e) Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter

f) Miljø/klima

g) Landbruk

h) Prosjektskjønnsmidler

Et samlet Trøndelag med større innflytelse vil være bedre rustet til å møte framtidige utfordringer og til å bidra til utvikling av regionens ressurser. Derfor er det svært viktig å få flere oppgaver. «Det grønne skiftet» utfordrer oss. Det samme gjør endringer i bosetting, næringsvirksomhet, arbeidsmarked, økonomi og teknologi.

Våre muligheter er store. Vi har vi betydelige naturressurser, sterke næringer i grønn og blå sektor, grunnlag for industriell virksomhet og kunnskapsbasert næringsvirksomhet. Vi har sterke utdanningsmiljø og forskningsmiljø, spesielt omkring NTNU og SINTEF, men vi trenger å få mer kompetanse ut i våre distrikter. Regionnivået trenger handlingskompetanse og verktøy for å bidra til utvikling i hele Trøndelag.

Et samlet Trøndelag vil bidra til å sikre opprettholdelsen av fylkeskommunen, det regionale leddet mellom kommunen og staten. Sammen kan vi i Trøndelag få overført flere oppgaver til demokratiet, og vi kan styrke samhandlingen i regionen og være en motkraft til det sentrale Østlandsområdet.