Det fremstår litt som et familiedrama for åpen scene

Tegning: Knut Høihjelle 

Vignettfoto 

arkiv

NTE arven - tidenes arveoppgjør i Nord-Trøndelag er ikke iscenesatt av Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Hadde vår politikk for fylket fått støtte av flertallet i fylkestinget, hadde fylkeskommunen fortsatt som eier av NTE.

Flertallet i fylkestinget med Arbeiderpartiet i spissen planlegger en sammenslåing av trøndelagsfylkene. Det må vi i Senterpartiet forholde oss til. Det er derfor ikke Senterpartiet sin politikk som fører til at tidenes arveoppgjør nå står for tur. Det er Arbeiderpartiets politikk.

Derfor blir anklagene mot Senterpartiet fra tidligere journalist Håkon Arntzen, nå arbeiderpartimann i Namsos, rettet mot feil parti. Han burde ringt Anne Marit Mevassvik i sitt eget parti, og bedt om ledelse i en vanskelig tid. Han burde rettet sin harme mot henne som slipper løs dette arveoppgjøret, uten at det blir tatt nødvendig styring på denne viktige prosessen.

Nok om det. Det er fylkestinget som skal beslutte hvordan eierskapet skal fordeles til slutt. Derfor har jeg vært opptatt av å avvente forslaget fra fylkesråden før Senterpartiet skulle mene noe om fordelingen utad. Jeg ønsker å se fakta og modeller for hvordan eierskapet kan fordeles og håndteres gjennom en framtidig eierskapsmodell. Det har vi ikke ennå. Ut fra ulike påstander, og det oppståtte ordskifte med absolutte krav fra flere hold, velger jeg likevel nå å komme med noen betraktninger og innspill.

Jeg registrerer at ordførerne i fylket posisjonerer seg til å overta eierskapet av NTE. Det fremstår litt som et familiedrama for åpen scene i et bittert arveoppgjør, der vi kan se konturene av en konflikt som ikke trenger å ende uten varige arr. At det er motsetninger mellom kommuner overrasker ingen som husker prosessen rundt fremtidig eierskap av NTE fra sist dette ble diskutert for cirka 10 år siden.

I verste fall vil konflikten mellom kommunene bli med inn i det fremtidige eierskapet. Det kan vi ikke lengre sitte stille og se på utspille seg for åpen scene. Derfor må vi som har omtanke for selskapet og kommunefamiliens ve og vel, like vel nå våge å definere rammene som bør ligge til grunn for fordelingen av NTE.

Senterpartiet må forholde seg til realitetene: Fylket er under avvikling mot Senterpartiets vilje. Senterpartiet vil allikevel ta en ansvarlig rolle nå. I det ligger selvsagt en erkjennelse av at uansett hva som blir gjort, vil noen bli misfornøyd i måten vi fordeler eierskapet av NTE.

Men forhåpentlig kan debatten flyttes over til oss som er beslutningstakere i fylkestinget. Det er vi som har ansvaret for å lose dette i havn slik at vi kan ivareta både selskapet sine interesser og bidra til at vi får en løsning for det fremtidige eierskap.

Jeg vil derfor utfordre Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag ved fylkesrådslederen på en skisse til løsning for eierskapet ut fra følgende utgangspunkt:

Konvertere hele det ansvarlige lånet på 2 mrd. kr. til aksjekapital i NTE.

Lage en eierskapsmodell som innehar følgende tre elementer:

X grunneierskap til hver kommune.

X kraftproduksjon

X folketall


Ut fra disse kriteriene bør vi sette oss sammen og se på hvordan vi får til et eierskap som ingen blir helt tilfreds med - men som alle kan leve med.

Avslutningsvis vil jeg løfte fram andre like viktige spørsmål:

Hvordan skal kommunenes eierskap utøves?

Hvordan skal fremtidig utbytte anvendes?

Er det mulig å videreføre fylkeskommunens helhetlig tanke?

Slik vil størrelsen på eierskapet bety mindre og framtidig avkastning fra NTE gå til tiltak og utvikling - til det beste for hele Nord-Trøndelag. Da vil eierstørrelsen til den enkelte kommune bety mindre og helheten mere.

Jeg vil våge å hevde at først når kommunenes samhandling er på et slikt nivå vil de framstå som gode eiere av vårt alles NTE!

Det som gjenstår å se er om kommunene tar denne utfordringen?


Tomas Iver Hallem