Ragnar Prestvik

By og land - hand i hand

Ragnar Prestvik 

Bildetekst Bildetekst 

arkiv


Region Namdal, som består av ordførerne i de 13 kommunene i Namdalen, har tatt på seg ledertrøya og pekt ut retninga for områder som kommunene deres skal og bør samarbeide om. Fredag denne uka er 237 folkevalgte fra de 13 kommunene i Namdalen innkalt til felles kommunestyremøte i Namsos.

Region Namdal har samlet seg om to hovedprosjekter; «Namdalen i lag» og «Byregionprogrammet for namsosregionen». Disse gjennomføres i praksis som ett prosjekt i tre år framover.

Namsos som regionby står sentralt i byregionprosjektet, som har overskriften «Infrastruktur som grunnlag for samhandling og vekst». Namsosregionen er en av 37 byregioner og til sammen 213 kommuner som deltar i det nasjonale byregionprogrammet. Dette programmet har som mål å « … øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene».

Dette er 37 byer som sammen med sine omland ser betydninga av at by og land drar i samme retning. Det som er godt for byen, gagner omlandet. Det som er godt for omlandet, gagner byen.

De 37 byregionene har valgt ulike innfallsvinkler for sine prosjekter. Noen år med samarbeid i Region Namdal har lært ordførerne at moderne infrastruktur er helt vesentlig for å øke muligheten for vekst og utvikling. Byregionprosjektet skal sikre at næringslivet har tilgang på infrastruktur som utjevner avstandsulempene.

To store næringer bidrar med størstedelen av Namdalens verdiskaping og eksport; skogbruk og havbruk. Produktene fra disse næringene må komme seg til markedet så raskt og ukomplisert som mulig. Fra en tømmerbil starter fra et hogstfelt i Namsskogan eller Lierne til den er losset i Namsos, Skogn eller en annen fabrikk – møter den mange hinder; veger med ulik klassifikasjon, standard og akseltrykksbegrensninger, eller sentrumsområder med fartsdempere. Norske vær- og føreforhold. Og ikke minst flaskehalser som underganger, fergestrekninger eller bruer.

Fisketransporten fra Ytre Namdal skal hurtigst mulig fram til sitt marked i Norge, andre skandinaviske land eller på kontinentet – aller helst som ferskvare innen et visst antall timer. Dårlig standard innebærer til dels betydelig svinn fordi deler av lasten blir skadet undervegs.

Namdalsk vegstandard- og vedlikehold tilsier store utfordringer for å optimalisere disse transportene.

Vi kjenner også transportomfanget på E6 fra Nord-Norge mot de samme markedene. E6 mellom nordlandsgrensa og Grong trenger en kraftig opprusting.

Slik er det også med annen infrastruktur. Det er av vesentlig betydning at namdalsk næringsliv kan produsere og konkurrere med tilnærmet like vilkår som sine konkurrenter. Avstandene er ett hinder – med de transportkostnadene og tidsutfordringene dette gir. Kvaliteten på transportårene er et annet. Og fravær av mobilnett eller bredbånd er et tredje hinder for å kunne operere i markedene på like vilkår. Det overordna målet for Region Namdal er derfor å redusere avstandsulempene.

Samtidig skal vi skape regionale utviklingsarenaer for utnyttelse av naturressurser; mineraler, opplevelsesnæringer knyttet til natur og mat, havbruk, skogbruk og vind-/vannkraft. Her er allerede flere delprosjekter godt i gang, og nye venter på å bli iverksatt.

Det tredje området som inngår i byregionprosjektet er å få et mer koordinert og profesjonelt næringsapparat som næringsaktørene kjenner og vet hvordan de kan gjøre seg nytte av. Dette handler om å skape bedre samhandling mellom kommunene og aktørene og mellom næringslivet og næringslivsaktørene.

I det felles kommunestyremøtet fredag vil alle disse områdene bli presentert og diskutert. Stortingspresidenten, stortingsrepresentantene fra fylket og fylkesrådslederen vil alle beskrive Namdalen sett fra utsida. Så vil byregionprogrammet og hensikten med dette bli belyst før programmet dreier seg om innholdet i byregionprosjektet i Namdalen resten av dagen.

Hvorfor er det viktig å utvikle regionbyen?

Namdalen er en region med demografiske og næringsmessige utfordringer. Vi opplever lave fødselstall i store deler av Namdalen. Den relative andelen eldre øker til dels dramatisk i mange kommuner og vil føre til store utfordringer om få år. Mange sliter med å beholde – eller rekruttere – kompetent arbeidskraft.

Dette løser vi ikke ved å svekke regionbyen, eller ved å betrakte den som en trussel mot resten av Namdalen. Vi er alle avhengige av at byen er i stand til å ivareta og beholde vertskapet for vesentlige samfunnsaktører som politi, tingrett, universitetstilbud, sykehus, havn og flyplass. Disse instansene er vitale samfunnsaktører av stor betydning for hele Namdalen, ikke bare for Namsos.

Skal byen greie å beholde disse aktørene, videreutvikle dem og eventuelt dra til oss flere aktører og oppgaver, må byen være attraktiv, stor og sterk nok. Det er ingen selvfølge at byen og Namdalen får beholde disse tilbudene i framtida. Namsos må kort og godt ha utviklingskraft og attraktivitet nok til å dra til seg nye oppgaver i stedet for å miste dem man har.


Skal vi greie dette, må hele Namdalen dra i lag. Hvis sentrale samfunnsoppgaver blir godt ivaretatt i byen, er forutsetningene også bedre for å betjene spennende næringsliv og verdiskaping rundt om i Namdalen – der naturressursene og verdiene i stor grad befinner seg.

Derfor skal vi heie på de gode ideene og initiativene – uansett hvem som kommer med dem. Vi trenger alle bidrag for å styrke Namsos og Namdalen.