Tingretten: Statland-raset var en naturskade

Ingen kan klandres for Statland-raset, fastslår overskjønnet i Inderøy tingrett.

NATURSKADE: Det undersjøiske raset med påfølgende flodbølge på Statland 29. januar 2014 var en naturskade, og var ikke utløst av arbeider, fastslår tingretten. 

arkiv

STATLAND: – En stor seier, sier prosessfullmektig, advokat Bertil V. Smalås til NA.


Gikk til sak


Saksøkerne Statland Brygge AS, Nerbutikken AS, Statland Båtforening og Otto Hermann Ekker gikk til sak mot Statens naturskadefond, som mente at det var grunnarbeider på stedet som utløste det store undersjøiske raset 29. januar 2014.

Det undersjøiske jordskredet med påfølgende flodbølge på Nord-Statland medførte til dels betydelige skader på eiendommene til Statland Brygge AS, Nerbutikken AS, Statland Båtforening og Otto Ekker som lå i strandsonen.


Raste ut


På grunnlag av senere innhenting av seismiske data ble det lagt til grunn at 350.000-400.000 kubikkmeter masse raste ut den aktuelle dagen – og en flodbølge på opptil ti meter over normalvannstand skylte inn over land.

Skadene på eiendommene på land besto av utrasing/utvasking av sjøfronter, samt ødeleggelse av naust, småbåter, flytebrygger og kaikonstruksjoner/moloer.


Utbygging


Statland Brygge var i ferd med å gjennomføre et prosjekt med utbygging av inntil 21 feriehus i området Langvika/Sagvika på tidspunktet raset inntraff.

Prosjektet omfattet utsprengning og utvidelse av atkomstveg, utfylling av landområde i ytre Langvika og i strandsonen i søndre del av Sagvika, inkludert masseutskifting av tidligere industrifylling i strandsonen.

Prosjektet omfattet også utbygging av småbåthavn i Sagvika.

Glømmen Entreprenør AS var engasjert av Statland Brygge AS for å utføre grunnarbeidene i prosjektet, og hadde inngått totalentreprisekontrakt med Statland Brygge AS.

Glømmen Entreprenør AS utførte arbeider på en fylling i strandsonen i Sagvika samme dag som raset fant sted.

En NVE-rapport konkluderte med at entreprenørenes arbeid var årsaken til raset – etter at man komprimerte massene som ble skiftet ut på tomta der Statland Brygge bygde fritidsboliger.

Nå har overskjønnet i tingretten fastslått at raset var en naturskade.


"Utmålinga er ikke helt som vi håpet. Men vi er relativt fornøyd med det.

Bertil V. Smalås, prosessfullmektig, advokat


«Ikke sannsynlighetsovervekt»


Retten finner det ikke unaturlig at en virksomhet som pågår nær opp til rasområdet kort tid før raset gikk blir sterkt fokusert i en vurdering av teknisk årsakssammenheng.

«Retten er enig i at sammenfall i tid i utgangspunktet taler for at det kan være en sammenheng mellom aktiviteten og raset. Men med det faktum retten legger til grunn når det gjelder styrken på komprimeringa er ikke dette like sannsynlig som det NGI og NVE legger til grunn i sine rapporter. Sentralt i denne vurderinga blir da også det faktum at det er utført betydelig kraftigere komprimering sommeren/tidlig høst 2013 uten at dette har utløst ras eller setninga i grunnen.

Med utgangspunkt i dette finner retten at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at det er anleggsarbeider utført av Glømmen Entreprenør AS på vegne av Statland Brygg AS, verken sommeren/høsten 2013 eller i januar 2014, som har utløst raset».

Retten legger også til grunn at det «ikke er sannsynliggjort at det er annen konkret virksomhet eller hendelser i nærmiljøet som er årsaken til raset, og at det således heller ikke er sannsynliggjort at det er tredjemenn som kan knyttes til årsaksforholdet på en måte som gjør at ansvar for dem kan oppstå på ulike ansvarsgrunnlag», skriver retten i sin vurdering.

Avgjørelsen i skjønnsretten er en kraftig oppreisning for Glømmen Entreprenør AS – som var engasjert av Statland Brygge, men ikke en part i søksmålet.


– Fornøyd med resultatet


– Vi er godt fornøyd med resultatet i og med at det er ansett som naturskade. Det er en stor seier, sier Bertil V. Smalås.

Inntrøndelag tingrett fastslår at en del av erstatningene i lensmannsskjønnet fra mai 2014 er satt for lavt. Det innebærer at enkelte av saksøkerne får utbetalt større naturskadeerstatning.

Statland Brygge får ei erstatning på rundt 3,1 millioner kroner – ikke langt unna summen i lensmannsskjønnet.

– Utmålinga er ikke helt som vi håpet. Men vi er relativt fornøyd med det, sier Smalås.

– Det er ikke aktuelt for oss å anke, uten at det er avklart med de jeg representerer, fortsetter han.

– Frykter du anke fra motparten?

– Det er vel de som vurderer om saken skal ankes. Det er det som er ankepunktet, sier Smalås, og fortsetter:


– Veldig grundig


– Ellers er alt vel. Avgjørelsen er veldig grundig og oppleves som helt rett.

Ankefristen er én måned fra overskjønnet ble forkynt.

Staten er også idømt saksomkostningene i saken, totalt på rundt 550.000 kroner – både til motpartene og Glømmen Entreprenør, som hadde såkalt partshjelp i saken.