Stjørdal Ap om NTE-fordeling

arkiv

Ordfører i Namsskogan Stian Brekkvassmo har et kronikk på trykk i Trønder-Avisa og Namdalsavisa den 4. februar der han påstår at de store kommunenes krav om eierskap med utgangspunkt i folketall er historieløst og provoserende.

Samtidig tar han ikke inn over seg selskapets historie og utvikling. Den lave kraftprisen har ført til en stor omstilling i selskapet de senere årene. Der kraftverkene før var ansett nærmest som Sareptas krukke og veien til evig rikdom, ser vi i dag andre forretningsområder enn vannkraftproduksjon vokse frem. Disse vil kunne bli mer viktig i årene som kommer, også økonomisk. Mye av NTEs totale kraftproduksjon ligger også utenfor fylkets grenser.

Brekkvassmo peker på en samfunnsutvikling der sentraliseringstakten har økt, samtidig som en del av overskuddet fra kraftproduksjon har blitt igjen i distriktene.

Fortsatt skal de rike kraftkommunene få godt kompensert for sine avgitte naturressurser, dette skjer uavhengig av fordeling eller eierskap i NTE. Samtidig må vi påpeke det som Brekkvassmo unnlater å nevne, at også de befolkningsrike områdene i fylket har gitt vel så mye av sine naturressurser til samfunnsutviklingen. Og da befolkningsnære områder. Dette være seg gjennom ekspropriering av eiendommer, nedbygging av dyrkamark til infrastruktur, elveløp er omdirigert og friluftsområder er gjort om til næringsareal.

Alle, ikke bare kraftkommunene, bidrar med areal og ofrer naturverdier for fellesskapet.

Samtidig er elveløpene nedenfor kraftverkene påvirket av kraftproduksjonen og lakseoppdrett i havet. Stjørdals- og Namsenvassdraget har hvert år store tapte inntekter fra turistnæringen som kunne bygd en langt større aktivitet rundt villaksinteressene. Men vi klager ikke, samfunnsutviklingen er et felles ansvar.

Vår inngang i diskusjonen går først og fremst ut ifra demokratiprinsippet, noe som vanskelig kan provosere en folkevalgt ordfører. Det er kundene, les innbyggerne i NT, som har bidratt til NTE`s mulighet for bygging av sine kraftverk. Uten betalingsviljen til storkommunene hadde ikke Namsskogan hatt noe kraftverk å høste av. I historien om NTE har nettopp alle innbyggerne vært likestilt. Men eierskapet har vært forvaltet av fylkestinget. Her har hver stemme telt likt.

Vi ønsker selvfølgelig at en innbyggers stemme i Stjørdal eller Steinkjer skal være like mye verdt som en i Namsskogan. Kvaliteten på kommunenes tjenestetilbud er avhengig av økonomi. Vi ønsker at våre skolebarn og våre eldre skal ha like stor rett på de verdier NTE representerer, som de i Namsskogan. Det er et faktum at den største velferdsproduksjonen skjer i de største kommunene. Og dette er en trend som forsterkes. Det er god sosialdemokratisk politikk at ressursene deles på de mange. Ikke noen få rike.

Etter vårt syn tilkjennegir Brekkvassmo i sin kronikk at det er pengene han vil ha tak i når størsteparten av hans argumentasjon bygger rundt dette.

Hvordan blir så i det økonomiske regnestykket ved fordeling etter befolkningsprinsippet?

Ved et årlig utbytte fra NTE på 100 millioner, noe som nok er urealistisk høyt, vil faktisk vil de fire største kommunene med sine 80 tusen innbyggere oppnå KUN om lag 75 prosent av den økonomiske overføringen de fire rikeste kraftkommunene får fra NTE. Dette er kommuner med i overkant av åtte tusen innbyggere.

Om selskapet har et negativt årsresultat og ikke kan betale utbytte vil likevel de rike kraftkommunene få sine penger fra NTE. Likeså hvis man må som ansvarlig eier må avstå fra utbytte for å bygge egenkapital, så får kraftkommunene sitt.

Fortsatt provoseres Brekkvassmo, det er uforståelig!

Flere har pekt på at fylkeskommunen opp gjennom årene har brukt en større andel av utbyttet fra NTE til å utvikle infrastruktur og næringsutvikling i distriktene. Dette stemmer og er et uttrykk for at vi har fylkespolitikere som satser på distriktene. Og fylkeskommunen er ikke død. Fortsatt vil vi ha en fylkeskommune som vil bruke en større andel av sine økonomiske virkemidler ute i distriktene. Et fortsatt likeverdig eierskap blant innbyggerne i Nord-Trøndelag er dermed ikke til hinder for en god utvikling av selskapet og Nord-Trøndersamfunnet, men en forutsetning for å opprettholde innbyggernes engasjement for et felles NTE.