Det får være en grense

arkiv

Senterpartiet har i løpet av debatten om et samlet Trøndelag gått svangert med et fantasifoster. Kjært barn har mange navn; dette heter Fylkesmodellen. Senterpartiet er det eneste partiet på Stortinget som fremdeles vil betale bidrag til vesle Fylkesmodellen.

Stortingets kommune- og regionreform går ikke over, og godt er det. Våre lokale folkevalgte må forholde seg til dem. Forvaltningspolitikk er ikke et spørsmål om ja eller nei, stort eller smått, men hvordan kommune, fylkeskommune og stat skal innrettes best, for folkets skyld.

Kommunereformer kommer erfaringsvis hvert femtiende år. Den folkevalgte som får i ansvar å forestå en slik omstilling, må derfor se hvilke utviklingstrekk som har formet kommune-Norge de seneste femti årene. Ikke desto mindre må den folkevalgte forsøke å fremskrive utviklingen de kommende femti årene.

Kommune, fylkeskommune og stat har vokst seg ut av sine gamle klær. Akkurat den samme erkjennelsen som ved forrige korsvei. Selv ikke Senterpartiet tar til orde for å reversere 1960-tallets kommunereform. Filosofen Schopenhauer hevdet at enhver sannhet først blir latterliggjort, deretter motarbeidet, og til sist godtatt som innlysende. Gi dem tid; tid har de mye av i Senterpartiet.

Hvis vi skal bevare et lokalt folkestyre i noen meningsfull forstand, må kommunene og fylkeskommunene gjenspeile hvordan vi lever livene våre nå. Ellers må det lokale folkestyret knele for uhåndgripelige interkommunale samarbeid, eller for skyggefekterne; fylkesmenn, direktorater og andre statlige kontorer, med beslutningstagere som ikke kan stilles til ansvar av velgerne. Dette ble påpekt allerede i Makt- og demokratiutredningen for tyve år siden.

Advokatvesenet og kommunikasjonsbransjen vokser inn i himmelen. Noen må tross alt rydde vei gjennom papirjungelen for den som vil ha noe gjort i dette landet. Flere offentlige organer bruker kommunikasjonsbyråer for å drive lobbyvirksomhet overfor hverandre. Hvor på reisen til det forjettede, interkommunale land er dette, Senterpartiet? Jeg vil av.

En ansvarstynget offentlig sektor prøver å omgå et grenseproblem. De folkevalgte har ansvar for å løse problemet. Hvis de folkevalgte fraskriver seg ansvaret, vil det lokale folkestyret omsider utånde.