Hallem må svare

arkiv

Det er med tilfredshet vi ser i Namdalsavisa at leder i Nord-Trøndelag Sp, Tomas Iver Hallem, nå endelig tar avstand fra utspillet til partiets ordførere i Steinkjer og Stjørdal, om å fordele eierskapet i NTE utelukkende etter folketall i kommunene.

Det er bra at fylkespartiet til Senterpartiet endelig tar stilling, og at de tar avstand fra en modell som ville avspise f.eks. Røyrvik og Namsskogan med henholdsvis 0,35 prosent og 0,65 prosent av verdiene i NTE. Kraftselskapet får jo vitterlig 33 prosent av sitt inntektsgrunnlag fra disse to kommunene!

En overføring av NTE til kommunene med folketall som eneste kriterium for fordeling – slik som Sp-ordførerne i Steinkjer og Stjørdal forfekter sammen med Ap-ordførerne i Verdal og Levanger, vil være århundres ran av distriktskommunene i Nord-Trøndelag!

NTE er gradvis oppbygd av kommunene i Nord-Trøndelag gjennom snart 100 år fra oppstarten i Follafoss i 1918. De naturressursene som ligger til grunn, har vært helt avgjørende for verdiskapninga i selskapet.

Det er blitt argumentert med at det er konsumentene (kraftkjøperne) som har opparbeidet verdiene i selskapet gjennom sine årlige kraftkjøp, men uten tilgang til naturressursene ville de ha blitt liten verdioppbygging gjennom kjøp og salg til en «stor» kundemasse. Naturinngrepene som har skjedd, har medført store tap i de berørte kommunene. Primærnæringene har fått betydelige begrensninger i sine dyrkete arealer, og betydelige reinbeiteområder er lagt under vann.


Mange gårdsbruk i Indre Namdal fikk erstatning for tap av dyrket jord gjennom årlige erstatninger. Disse ble ikke indeksregulerte før langt ut på 1980-tallet. Før dette skjedde, spiste inflasjonen opp mye av levegrunnlaget for befolkningen i disse lokalmiljøene. Erstatningene besto til slutt av bare symbolske beløp.

Vi har gjennom de siste tiårene opplevd en betydelig folkeforflytning bl.a. internt i Nord-Trøndelag. Dette betyr at folketallet i mange av kommunene ikke er representativt for den kundemassen som har vært med på å bygge opp verdiene i NTE.

Tresliperiene på Salsbruket, Lauvsnes og Statland ble etter hvert ble erstattet av papirproduksjonen på Fiborgtangen: Vil det da være riktig at Levanger kommune skal få med seg verdien/eierandelene som er bygd opp fra kraftsalg til bedrifter og deres ansatte som tidligere var lokaliserte til Nærøy, Flatanger og Namdalseid?


Venstre i Nord-Trøndelag tok i sin programprosess før fylkestingsvalget siste høst tak i denne problemstillingen, og vi programfestet en fordeling basert på tre kriterier: Folketall, kraftproduksjon og et grunneierskap til alle 23 kommuner. Vi klargjorde også at folketallet skulle gis størst vekt.


Det er flott at fylkespartiet til Sp endelig synes å komme fram til samme løsning! Men vi savner fortsatt en betydelig realitetsorientering fra Senterpartiet.

Venstre gikk til valg på å overføre aksjemajoriteten i NTE til kommunene gjennom B-aksjer: Uten stemmerett og med begrensninger i retten til utbytte. Dette ble gjort av oss uavhengig av den pågående prosess omkring Trøndelagsutredningen, og vi tok til etterretning at de tradisjonelle fylkeskommunenes dager var talte. Venstre var ikke sikker på om vi skulle klare å få på plass en ny regioninndeling, og vi fryktet vi ville få en tonivåforvaltning i Norge.

Med en slik løsning ville et fortsatt fylkeskommunalt eierskap av NTE, føre til at staten kom inn som eier.

Sp har primært forfektet å sin nei til forslaget om fylkessammenslåing, og de har ønsket å la NTE-eierskapet fortsatt ligge til fylkeskommunen. Dette standpunktet vil med meget stor sannsynlighet føre til at NTE blir gitt som gave til staten, da vi vet at NT- fylkeskommune sine dager går mot en ende.

Heldigvis blir ikke denne problemstillingen relevant, da vi fikk oss forelagt en forhandlingsløsning om sammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som en ny folkevalgt region raskere enn vi turde håpe på.

Vi både kan og må få en samlet overføring av eierskapet til NTE til kommunene, før etableringen av Trøndelagsregionen blir gjennomført!

Venstre har i samarbeid med Senterpartiet tatt opp kampen mot privatisering av NTE. For oss i Venstre er målet å videreføre NTE til beste for befolkningen i NT. Dette vil vi arbeide for fram til eierskapet blir overført til kommunene, og gjennom det kommunale eierskapet.

Venstre vil derfor legge en streng juridisk føring i forbindelse med overføringen. I vedtektene vil vi ha inn en forkjøpsrett basert på pålydende verdi. Aksjene kan derfor ikke selges med fortjeneste. Kommunenes inntekter skal komme fra utbytte på aksjepostene. De andre kommunene skal kunne kjøpe aksjene til pålydende verdi.

Vi vil sørge for at verdiene fortsatt blir på offentlige nordtrønderske hender.

Vårt forslag om forkjøpsrett ble avvist av Senterpartiet i fylkestinget i desember 2015. Det er grunn til å utfordre Tomas Iver Hallem og Nord-Trøndelag Senterparti på dette standpunktet på nytt!

Vil Senterpartiet være med på å sikre det framtidige offentlige eierskapet til NTE, eller er privatisering akseptabel for Senterpartiet, om bare gevinsten fra denne privatiseringa tilfaller en eller flere kommuner i Nord-Trøndelag?