Senter i Rørvik eller Kolvereid?

arkiv

Arbeidet med kommunereformen er i full gang i Ytre Namdal. Målet med reformen er å få bedre tjenester for alle innbyggere i regionen. I dette arbeidet, som fortsatt er forhandlinger mellom kommunene, er det viktig å belyse alle konsekvensene ved sammenslåing som vil berøre innbyggerne i overskuelig framtid.

For mange vil det nok framstå at «stridens kjerne» vil dreie seg om hvor kommunesenteret, altså kommuneadministrasjonen i den nye storkommunen skal ligge. Mange vil nok også oppleve sta politikere som vil kjempe for denne saken, og at det vil overskygge alle andre tema under forhandlingene. Mange mener at beliggenheten til kommuneadministrasjonen ikke har noe å si for befolkningen i hverdagen, og det kan være riktig, men ser man på betydningen for samfunnet rundt, ringvirkninger og utvikling, er saken viktig. Dette med valg av kommunesenter er en av de største virkemidlene for en balansert utvikling i en ny kommune, og handler om mer enn kun plassering.

Sp har alltid vært sterkt kritiske til kommunereformen. Dette fordi vi ser at strukturreformer, som kommunereformen ofte fører til sentralisering, altså det motsatte av balansert utvikling over hele kommunen.

I Senterpartiet i Nærøy sitt valgprogram for kommunevalget sist høst står det følgende: «Nærhet og deltakelse er viktige prinsipper for Sp. Hovedmålet for oss i diskusjonen om kommunestruktur er balansert vekst og utvikling i alle lokalsamfunn. Bidrar kommunesammenslåing til sentralisering, bryter det med en av hovedprinsippene i Senterpartiets politikk. For å sikre desentralisering må Kolvereid utvikles til et regionalt senter og bli det foretrukne administrasjonssenteret i en eventuell ny storkommune.»

I en sammenslått kommune må vi være opptatt av å sikre at vi fortsatt tar i bruk alle lokalsamfunn, alle ressurser og muligheter som finnes over hele kommunen. Da er avstander, både i fysisk form, og avstander til beslutninger og prioriteringer viktig. Kommunen må legge til rette for spredt bosetning og utnytting av alle ressursene som finnes, det er et viktig signal til omverdenen, at kommunen er opptatt av å ta vare disse prinsippene. Kolvereid har vært et knutepunkt over lang tid, og har utviklet seg til å være en kompetent tjenesteyter. Rundt et administrasjonssentrum vil det naturlig være oppblomstring av kompetanse, arbeidsplasser, fag- og tjenestemiljø.

Mye av næringslivet og verdiene ligger rundt Nærøysundet. Dette området er i stor utvikling og vekst og dette fordi kommunene på begge sidene av sundet er flinke til å legge til rette for det. Dette området vil fortsatt ha stor vekst og utvikling, uansett hvor kommunesenteret ligger.

Nærøy kommune sørger for å tilrettelegge for næringslivet i dette området i godt samarbeid med ulike aktører selv om kommunen er styrt fra Kolvereid. Det som imidlertid også er også viktig å tenke på, er all den landbaserte næringen som forgår over hele regionen, og ofte et stykke fra sentra. Disse aktørene, som jobber med å utnytte naturgitte ressurser regionen er rik på, har ofte familiemedlemmer som driver med tjenesteyting, ofte tilknyttet sentrum. Derfor er det avgjørende viktig for å opprettholde spredt bosetning, at folk som bor ute i grendene kan komme seg på jobb radig, og uten for store avstander. Det er en betydelig andel av befolkningen som nå er bosatt fra Årseth i nord, til Foldereid i øst, og til Abelvær i sørvest, med en betydelig andel av den landbaserte næringskapingen. For disse er Kolvereid viktig som knutepunkt. De resterende områdene, som ikke er nevnt i regionen kan ha Rørvik som knutepunkt og arbeidsmarked, selv om Rørvik ikke blir kommunesenter.

Mange ser på Rørvik som et naturlig senter. Rørvik blir ofte «storebror» ved en sammenligning med Kolvereid. Rørvik har stor utvikling, i kraft av størrelse, utdanning, havn og flyplass. Rørvik er et kraftsentrum, men er ikke avhengig av å være kommunesenter for å vokse. Rørvik kommer til å vokse i kraft av seg selv, og fortsatt ha en stor utvikling. Det samme kan vi ikke si om Kolvereid. Kolvereid er mer avhengig av arbeidsplassene, kompetansen og ringvirkningene av å være kommunesenteret. Derfor må kommunesenteret legges til Kolvereid om vi skal sikre balansert utvikling over hele kommunen, det som er et avgjørende prinsipp for oss i Sp! Legges kommunesenteret til Rørvik, vil Rørvik vokse på bekostning av utvikling i Kolvereid med lokalsamfunnene rundt, og da vil vi få sentralisering!

Dette er ikke et forsøk fra meg i å ta fram stridsøksa, men jeg mener at hvor kommunesenteret havner faktisk har stor betydning, og er derfor et naturlig tema å diskutere grundig i forhandlingene. For det er avgjørende for oss i Senterpartiet i Nærøy, for å være positive til en sammenslåing, at det ikke fører til sentralisering, men fortsatt balansert utvikling over hele regionen, og det er avgjørende for balansert utvikling i en eventuell ny kommune, at Kolvereid blir kommunesenter.