Namdalsentreprenør vant delvis fram i tingretten

Tilkjent 4,4 mill. i erstatning

Entreprenørfirmaet Brødrene Brøndbo er tilkjent erstatning fra firmaet som foretok oppmålinga etter at en strekning på E6 ble gjennomsnittlig fem centimeter for lav.

E6 SVENNINGDAL: Bildet viser anlegget sommeren 2012, før den omdiskuterte målinga fant sted. FOTO: Statens vegvesen 

arkiv

NAMSOS: Namdal tingrett har kommet til at Gjensidige forsikring og ingeniørfirmaet Ing. Jorleif Lian AS må betale Brødrene Brøndbo AS 4,42 millioner kroner i erstatning fordi ingeniørfirmaet begikk feil da de målte ut høyden på E6, noe som igjen førte til at Brødrene Brøndbo AS ble påført betydelige utbedringskostnader.


Bakgrunn for saken


Brødrene Brøndbo ble i 2011 valgt som hovedentreprenør for en kontrakt med Statens vegvesen om grunnarbeider på en strekning på fem kilometer langs E6 i Svenningdalen i Grane kommune i Nordland.

Grunnarbeidet og det første laget med asfalt skulle stå ferdig i oktober 2012, med sluttføring av kontrakten innen 1. juli 2013. Kontrakten hadde en samlet verdi på 43,2 millioner kroner.

Et av firmaene Brødrene Brøndbo brukte jevnlig under arbeidet med vegen var det saksøkte firmaet, som blant annet har oppmåling av veger som sitt virkeområde.


Kostbare millimeter


Bakgrunnen for erstatningskravet skriver seg fra høsten 2012, da vegen fikk det første laget med asfalt.

Ingeniørfirmaet ble engasjert til å måle opp og sette fastmerker som skulle benyttes i forbindelse med høydeavretting og planering av forsterkningslaget som legges på vegen før asfaltering.

Under kontrollmåling vinteren 2013 ble det oppdaget at den fem kilometer lange vegstrekninga, som da hadde fått et lag asfalt, i gjennomsnitt var 50 millimeter lavere enn det som var prosjektert og dermed utenfor vegvesenets godtatte avviksnorm på +/- 30 millimeter.

Spørsmålet retten måtte ta stilling til var om avviket kunne lastes oppmålinga.

I en omfattende dom hvor blant annet valg av målemetoder og kjente avvik ved de ulike metodene, nøyaktighet av måleapparat og målepunkter, samt kontroll av måleutstyr og tidspunkt for målinger har vært belyst av retten, har Namdal tingrett kommet til at ingeniørfirmaet må holdes ansvarlig for at avvikene ble så store at de måtte rettes opp.

Opprinnelig hadde Brødrene Brøndbo AS fremmet krav om erstatning på 8,35 millioner kroner, men da saken kom for retten var kravet betydelig redusert. Tingretten anfører at saksøker ikke har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, og har ut fra det avgjort at hver av partene må dekke egne saksomkostninger.

Daglig leder Jorleif Lian i ingeniørfirmaet ønsker ikke å gi noen kommentarer til dommen.

Gjensidige vurderer nå om saken skal ankes.