Sp: Kommunene må eie NTE

16. februar vil fylkesrådet legge et forslag til eierskapsmodell for NTE ut på høring. Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener hele eierskapet må overføres til kommunene.
arkiv

STJØRDAL: Det vedtok fylkesårsmøtet i en resolusjon på Stjørdal i helga.

Etter høringsrunden vil fylkesrådet komme med sin innstilling til eierskapsmodell før fylkestinget møtes i april.

Kommunene blir invitert til å delta i høringa som går fram til 15. mars.

Forvaltes

«I tillegg til en avklaring om hvordan eierskapet skal fordeles mellom kommunene, må det også besluttes hvordan eierskapet skal håndteres og forvaltes i framtida, slik at selskapets interesser, virksomhet og utviklingsmuligheter framover blir godt ivaretatt».

Hvordan kommunenes eierskap skal utøves, og hvordan det framtidige utbyttet skal anvendes er også sentrale spørsmål som må få en avklaring, mener Sp.

Partiet mener det framtidige eierskapet av NTE må legge til rette for tiltak, aktivitet og utvikling i hele Nord-Trøndelag.

«Det vil kunne bety at eierandelene til de enkelte kommunene kan bety mindre til fordel for å oppnå det beste for hele området som vi i dag kjenner som Nord-Trøndelag. En samhandling mellom kommunene på denne måten vil gi gode vilkår for fortsatt ansvarlig, aktivt og utviklingsorientert eierskap av NTE», mener Senterpartiet i Nord-Trøndelag.

Premisser

Senterpartiets fylkesårsmøte vektlegger følgende hovedpremisser for den kommende høringsprosessen:

* NTE skal fortsatt være et 100 prosent heleid nordtrøndersk selskap, og hele eierskapet må overføres til kommunene.

* Forslaget til eierskapsmodell som innebærer et mellomliggende selskap mellom NTE Holding AS og kommunene vurderes som en fornuftig eierskapsmodell.

* Et framtidig utbytte i NTE må forvaltes til beste for utviklinga i hele Nord-Trøndelag, herunder med en god distriktspolitisk profil. Senterpartiets fylkesårsmøte vil at det nå må reises en debatt mellom kommunene om hvordan eierskapet til NTE kan gi en merverdi sammenliknet med et ordinært eierskap.

* Det bør etableres en eierskapsmodell som innehar følgende tre elementer: Grunneierskap (lik fordeling) til hver kommune, kraftproduksjon og konsesjonskraft og folketall.

* Kraftkommunene mottar konsesjonskraft-inntekterf som en del av kompensasjonen for nedbygde naturverdier. Verdien av konsesjonskraft som i dag ikke brukes i den enkelte kommune tilfaller fylkeskommunen. Senterpartiets fylkesårsmøte vil arbeide for en ordning som gjør det mulig å øremerke disse verdiene til utviklingstiltak i de aktuelle kommunene gjennom egne fondsløsninger, for å sikre støtte til lokal verdiskaping i tråd med konsesjonen.