Foreslår NTE-fordeling etter tre kriterier

Fylkesrådet foreslår å fordele eierskapet til NTE etter tre kriterier: 75 prosent etter innbyggertall, 15 prosent etter naturkapital og 10 prosent likt fordelt på alle kommuner.

STERKT EIERSKAP: - Denne modellen kan gi NTE et sterkt eierskap med god forankring i hele Nord-Trøndelag, samtidig som vi ivaretar ambisjonen om en balansert utvikling også innad i fylket, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik. 

arkiv

STEINKJER: - Denne modellen kan gi NTE et sterkt eierskap med god forankring i hele Nord-Trøndelag, samtidig som vi ivaretar ambisjonen om en balansert utvikling også innad i fylket, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Alle kommuner får mulighet til å mene noe om fylkesrådets forslag når modellen nå legges ut til høring. Fylkestinget vedtar fordeling av eierskapet i april, dersom det blir sammenslåing av Trøndelagsfylkene fra 1. januar 2018.

Allerede har fylkeskommunen fått mange innspill etter å ha vært på en besøksrunde i alle kommuner sammen med NTE. Det er bred enighet om at NTE skal være 100 prosent eid av kommunene, men kommunene er delt i synet om hvilke fordelingskriterier som skal legges til grunn.

- Det er helt umulig å finne en fordelingsnøkkel som alle er enige i. Vår oppgave er å veie de ulike hensyn opp mot hverandre, og det har vi gjort ved både å legge til grunn innbyggertall, naturkapital og en flat fordeling, sier Mevassvik.

Innbyggertall er i fylkesrådets forslag det tyngste kriteriet med 75 prosent.

- Det er logisk utfra at NTE er nordtrøndernes eiendom, og at det er innbyggerne som i stor grad har bidratt til verdiskapningen. Men innbyggertall alene blir et for snevert fordelingskriterium. Fylkesrådet er i alle andre sammenhenger opptatt av utjevning, og det må gjelde også i denne saken, sier Mevassvik.

Derfor foreslås 15 prosent etter kriteriet naturkapital, som vil til godese kommuner som har avstått store verdier.  Her inngår både konsesjonskraftgrunnlag, konsesjonsavgifter, naturressursskatt, og eiendomsskatt. Med dette vektlegges også andre deler av verdiskapningen i NTE enn kraftproduksjon, som for eksempel linjenett og øvrige installasjoner.

Til slutt foreslås 10 prosent fordelt likt på kommunene uavhengig av størrelse for å sikre at alle kommuner får et eierforhold til NTE.

- Med den brede enigheten om at NTE skal være eid og styrt fra Nord-Trøndelag, og at selskapet er nordtrøndernes eiendom er det et selvstendig moment å sikre et bredt reelt eierskap, sier Mevassvik.

En slik fordeling vil imidlertid innebære at kommuner med få innbyggere uten nevneverdig kompensasjon for naturkapital, vil oppnå en svært liten eierandel. Det foreslås derfor å justere eierandelen til de to kommunene (Fosnes og Leka) som oppnår minst, opp til en eierandel tilsvarende 1 prosent.

- Jeg har stor respekt for at dette er en viktig sak som det går an å ha mange meninger om. For fylkesrådet er det avgjørende både å avveie motstridende hensyn og sikre en god balanse. Dette er nødvendig for å ha en fordeling alle kan enes om, og som står seg over tid. Ingen er tjent med ufred og omkamper om dette – aller minst selskapet, sier Mevassvik.

Fylkesrådslederen oppfordrer kommunene, som framtidig eiere, til å se hva som gagner selskapet og Nord-Trøndelag best. Like viktig som fordeling av eierskap er det i høringen å gi innspill om andre forhold som organisering av eierskapet, utvikling av NTE og bruk av mulige overskudd.

Høringsfristen er 16. mars.