Hovedtiltalte dømt til seks måneders fengsel

Varsler anke i voldsvideosaken

De fire tiltalte i voldsvideosaken i Namsos har i Namdal tingrett fått dommer fra seks måneders ubetinget fengsel og ned til 120 timer samfunnsstraff. Nå varsler advokat Christian Wiig anke på vegne av sin klient.

VOLDSVIDEO: Fire unge menn er dømt etter at de utøvde vold mot en sysisk flyktning. Handlinga ble filmet og spredd på sosiale medier. 

ANKE: Advokat Christian Wiig har anbefalt sin klient å anke dommen. 

arkiv

Namsos: «Etter bevisførselen legger tingretten til grunn at voldsutøvelsen skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter»

Fredag falt dommen i den såkalte voldsvideosaken i Namsos hvor fire unge menn, tre fra Namdalen og en fra Helgeland, sto tiltalt for legemsbeskadigelse under skjerpende omstendigheter mot en ung syrisk mann i Namsos sentrum natt til 5. juli 2015. Hendelsen ble filmet av en av de tiltalte og videoen ble samme natt spredd på sosiale medier. Noe som skapte voldsomme reaksjoner over hele landet.


Anker dommen


Advokat Christian Wiig, som er forsvarer for han som i dommen blir betegnet som hovedmann for voldsutøvelsen, varsler at det kan komme en anke.

– Jeg har anbefalt overfor min klient og hans familie at de anker dommen, sier advokat Wiig.

Han er fornøyd med at tingretten har dømt hans klient for legemsfornærmelse og ikke legemsbeskadigelse, at oppreisninga er kraftig redusert i forhold til påstanden om 150.000 kroner, og at fengselsstraffen ble satt til under det halve av aktors påstand.

– Men jeg er ikke fornøyd med at han dømmes til fengselsstraff i stedet for samfunnsstraff, og det er noe av grunnlaget for anbefalinga om å anke dommen, sier Wiig.

– Hva sier din klient til dette?

– Jeg har ikke snakket med ham direkte, men signalet jeg har fått er at de sannsynligvis vil velge å følge min anbefaling, sier Wiig.

– Hvilken del av dommen ankes om det kommer dit?

– Straffutmålinga som nevnt, men også oppreisningserstatninga, både beløpet og grunnlaget for erstatning, sier Wiig.

Retten har i dommen lagt særlig vekt på fornærmedes forklaring omkring hendelsesforløpet, som ble støttet av vitner under rettssaken, og skriver i dommen at de ikke har lit til domfeltes forklaringer som gikk på at fornærmede framprovoserte handlingene.

Straffeutmålingene for alle tiltalte er betydelig lavere enn aktors påstander. Noe som blant annet har sammenheng med hvordan retten vurderer deler av det framlagte bevismaterialet og alvorlighetsgraden det skal dømmes etter ut fra hva som faktisk er bevist. Tingretten har kommet fram til at de domfelte skal ilegges straff for legemsfornærmelse, og ikke legemsbeskadigelse slik tiltalen gikk ut på. (Betegnelsene henviser til straffeloven av 1902 og til §228 og §229 – som i tiltalen, i gammel straffelov).


Dommene


Den eldste av de fire tiltalte, Wiigs klient, er dømt til seks måneders ubetinget fengsel. I tillegg er han ilagt 10.000 kroner i bot.

I denne straffen ligger også en dom for brudd på våpenloven og for kjøring i beruset tilstand (lavpromille). Hendelser som ikke har sammenheng med voldsdommen.

For en av de andre ble straffen satt til 90 dager ubetinget fengsel. Han kjørte bilen som sperret vegen for fornærmede da denne forsøkte å komme seg unna de domfelte, og er således dømt for å ha medvirket til voldsutøvelsen fysisk og psykisk.

Den tredje tiltalte, som filmet deler av hendelsen, var under 18 år på tidspunktet for voldsutøvelsen. Han ble dømt til 120 dager betinget fengsel for aktivt å ha medvirket til selve voldsutøvelsen. Dommen er gitt ei prøvetid på to år under vilkår om ungdomsoppfølging fra konfliktrådet.

Den siste av de fire tiltalte var også under 18 år da hendelsen skjedde. Han medvirket aktivt i voldshandlingene, men er på bakgrunn av alder dømt til 120 timer samfunnsstraff i stedet for fengsel.

I forhold til straffeutmålinga er det i dommen lagt særlig vekt på at det er begått uprovosert, grov vold på et offentlig sted, og at hendelsen har ført til økte psykiske problemer for fornærmede.


Betenkningstid


Tingretten har kommet til at fornærmede skal ha en oppreisningserstatning på 40.000 kroner som alle fire er solidarisk ansvarlige for.

I tillegg er hovedtiltalte dømt til å betale en erstatning på 3.200 kroner til fornærmede for en ødelagt mobiltelefon, mens alle fire er solidarisk ansvarlige for en erstatning på 700 kroner for skader på tiltaltes klær. De domfelte er ikke ilagt saksomkostninger.

Dommen fra tingretten er enstemmig.

Statsadvokat Kaia Strandjord sier hun har tatt betenkningstid i forhold til en eventuell anke.

– Det er en velskrevet og grundig dom, som godt beskriver de faktiske forhold, mener statsadvokaten.

Når hun likevel vurderer om den skal ankes, er det på bakgrunn blant annet av det framlagte bevismaterialet og straffeutmålinga.

– Det er en omfattende sak og mange beviser, slik at vi må se grundig på helheten på nytt før vi tar en slik avgjørelse, sier Strandjord.

Ankefristen både for domfelte og statsadvokaten er 14 dager. En anke inn for lagmannsretten må begrunnes og det er ingen automatikk i denne saken at den eventuelt vil bli behandlet i en høyere rettsinstans.