Regelbrudd avdekket i vaskeri-bransjen

Da Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte ni vaskerier og renserier i fjor høst – ble flere alvorlige regelbrudd avslørt.

Kontroll: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte kontrollaksjon av vaskerier og renserier i fylket i fjor høst. FOTO: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 

arkiv

STEINKJER: Kontrollen ble gjennomført for å sjekke om de oppfyller kravene for en miljømessig forsvarlig drift.

Ingen av virksomhetene oppfylte alle miljøkrav, og flere hadde en uforsvarlig lagring av kjemikalier og farlig avfall.


Landsomfattende


Vaskerier og renserier bruker kjemikalier for å vaske og rense produkter. Under noen av disse prosessene genereres det farlig avfall som må lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak.

Kontrollene ble gjennomført i forbindelse med en landsomfattende kontrollaksjon koordinert av Miljødirektoratet.

Totalt 114 anlegg rundt om i landet ble kontrollert.

I følge Miljødirektoratets oppsummering bryter nesten alle bedriftene ett eller flere miljøkrav.

Aksjonsleder Andreas Wæhre ved Fylkesmannens Miljøvernavdeling sier at dette er et bilde som gjenspeiler seg også i Nord-Trøndelag.

– Det er spesielt knyttet til lagring av kjemikalier og farlig avfall de mest alvorlige regelbruddene er funnet. Kjemikalier og farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke skal være fare for utslipp og forurensning til miljøet rundt og dette har vært mangelfullt hos de fleste av våre bedrifter, sier Wæhre.

I tillegg ble det gjennomgående funnet avvik knyttet til bedriftenes internkontroll.

– Vi ser at de fleste bedriftene har en internkontroll, men at denne ikke omhandler forurensning til det ytre miljø. Ingen av våre bedrifter oppfylte alle kravene som stilles til bedriftens internkontroll. En oppdatert internkontroll er avgjørende for å kunne drive på en miljømessig forsvarlig måte.

– For eksempel skal alle bedrifter vurdere miljørisikoen av det arbeidet de gjør og ut ifra denne utarbeide en handlingsplan for å minimere risikoen for utslipp ved bedriften. Bedriftene har et krav om at dette må dokumenteres skriftlig. Vi ønsker at det ved våre vaskerier og renserier settes et større fokus på forurensningskildene ved bedriftene for å redusere risikoen for utslipp av kjemikalier eller farlig avfall, sier Wæhre.


Hovedmål


Hovedmålet med aksjonen var å skaffe en oversikt over hva vaskeri- og renseribransjen slipper ut og å kunne sikre en lik regulering av bransjen i hele landet.

Aksjonen skulle også bidra til at bransjen etterlever de regelverk som finnes og at virksomhetene håndterer kjemikalier forsvarlig og reduserer bruk av miljøskadelige kjemikalier.


Oppfølging


Fylkesmannen er i gang med oppfølgingen av bedriftene for å sikre seg at avvikene som ble funnet rettes.

– Det er noen bedrifter vi har hatt en god dialog med i ettertid og som har gjort en god jobb med å få rettet de avvikene vi har funnet. Det er likevel varierende hvor godt virksomhetene har fulgt opp avvikene og vi vil overfor disse gjøre en vurdering av videre oppfølging, sier Wæhre.