Hvordan sikre gode demokratiske prosesser?

AUSTRADEBATT: I kafferommet på Joker Bogen går praten om Austra sin framtid. Fra venstre: Morten Ulrichsen, Terje Årseth og Magnor Dolmen. 

arkiv

Som leder i Bindal SV føler jeg en moralsk forpliktelse ovenfor hele Bindals befolkning. Vi som er politikere skal være et ombud for hele befolkning.

I SV sitt partiprogram for denne valgperioden står det blant annet: « Vi ønsker en bindende folkeavstemning skal avgjøre en eventuell kommunesammenslåing etter ei grundig utredning og forklarende folkemøter».

Med dette som utgangspunkt føler hele opposisjonen at det nå må være på sin plass at hele befolkningen, inkludert hele Austra, blir tilstrekkelig informert slik at alle kan ta et standpunkt til denne meget viktige framtidsretta reformen.

Her er noe av historien bak SV, SP, Venstre og Høyre sine frustrasjoner omkring Austra og Bindals tilhørighet framover:

I politisk sak 139/14 ble blant annet følgende enstemmig vedtatt i Bindal kommunestyre: Ordfører fremmer forslag til Sør-Helgeland regionråd om prosjekt for mulige fremtidige kommunestrukturer. Følgende strukturer utredes: Fortsette som egen kommune, «Sør Helgeland kommune», «Ytre Namdal kommune», «Namdal kommune».

Så deltok Bindal kommunestyre på et felles kommunestyremøte i Brønnøysund, hvor alle kommunene på Sør Helgeland deltok. Her det ble fremmet et enstemmig vedtak, om uttalser opp mot en intensjonsavtale sammen med kommunene på Sør–Helgeland.. Saken ble vedtatt med håndsopprekning hvor Bindal kommunestyre var alene under denne prosessen. De av oss som var der fra opposisjonen husker at vi presiserte ovenfor ordfører at dette ikke måtte gå på bekostning av det gode samarbeidet vi allerede hadde sørover med Ytre Namdal, og at vi fortsatt måtte utrede samarbeid og en ev. intensjons avtale opp mot også kommunene i Ytre Namdal. Jeg husker bestemt at ordfører blant annet svarte: Dette vedtaket medførte ikke noen forpliktelser i forhold til at vi bare skulle utrede samarbeid nordover.

Så leser vi i avisa etter at det har vært et møte i Ytre Namdal at Bindal har bestemt at de bare skal utrede samarbeid nordover. Hva har skjedd? Er det mulig at alle fra opposisjonen som deltok på dette felles kommunestyremøtet på sør Helgeland i des. 2015, har oppfattet det som ble avtalt feil? Mye har skjedd i tillegg, viser til følgende rapport: «Bindal, Leka og Nærøy. Utredning av grensejustering for Austra.»

Denne rapporten kan alle lese på hjemmesiden til Bindal kommune. I rapporten står det blant annet følgende: «Fylkesmannsembetene i Nord-Trøndelag og Nordland samt Nord–Trøndelag fylkeskommune har ingen initiativrett til å starte en prosess om grensejustering og samling av Austra, det er det kun innbyggere, næringsliv og kommunene, som har. Rådmenn, den politiske ledelsen i kommunene, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesembetene er samstemt om at innbyggerens mening bør tillegges stor vekt for om prosess for grensejustering på Austra skal settes i gang.

Spørreundersøkelsen som er gjennomført har tilstrekkelig nok respondenter til at det anses som representativt for innbyggernes mening angående grensejustering på Austra. I spørreundersøkelsen er det et klart flertall som mener at Austra bør samles innenfor en kommune, og dermed også fylkeskommune. Majoriteten av innbyggerne svarer i undersøkelsen at de ønsker å tilhøre Nærøy, til tross for at de fleste innbyggerne bor i Bindal kommune i dag og kommunesentret Terråk, er geografisk nærmest Austra av de tre kommunene. I spørreundersøkelsen blant innbyggerne på Austra er anbefalingen klar, de ønsker en grensejustering på Austra og majoriteten av innbyggerne ønsker å tilhøre Nærøy kommuner. Det må samtidig bemerkes at få innbyggere fra Leka har besvart undersøkelsen.

Så til slutt noen betraktninger om saken kommunereform og Austraproblematikk: Det som skjer omkring dette med ev. grensejusteringer og en ev. samling om Austra i en kommune, har selvsagt konsekvenser for alle kommunene i Ytterdistriktet: Nærøy, Bindal og Leka. Derfor er det selvsagt både nødvendig og viktig og sikre gode demokratiske prosesser i kommunereformsaken.

Det som jeg nok har hele opposisjonen med meg på er at det viktigste er å sikre kvalitet på tjenestetilbudet, og at tjenesten i størst mulig grad blir tilbudt der folk bor. Dagens samfunn er et komplisert samfunn med store krav til mange av våre tjenester, som blant annet, sykehus, lege, psykiatri, rusomsorg, barnevern pluss mange flere.

Man må derfor ha med i betraktningen at både økonomi, næringsliv og faglig kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunene, må være bredt utredet når folket skal få si hva de tenker på folkemøter m.m. Nå er det slik at jeg som leder i Bindal SV, slett ikke ønsker å henge ut noen med dette. Bindal SV har hatt masse godt samarbeid med Bindal AP gjennom forrige valgperiode, for eksempel i barnehagesaker og skolesaker. Men, jeg tenker at det er trist dersom vi ikke får til å samarbeide til beste for alle i Bindal kommune. Opposisjonen har prøvd på å skrive sak og bedt om at utredning også sørover må tas opp igjen, slik vi hadde et enstemmig vedtak på før valget. Men vi er ikke blitt møtt på dette.

Nå er det jo slik at Bindal AP har rent flertall i Bindal, slik at de i utgangspunkte kan fatte gjeldende vedtak. Det betyr ikke at alle i Bindal har stemt AP, Men jeg tenker at uansett er det er klokt å lytte til innbyggerne og sikre en god demokratisk prosess. Det skylder vi våre innbyggere, uansett om de bor på Horsfjord, på Bindalseidet, på Terråk, i Åbygda eller i Harangsfjorden. Dersom vi skal samarbeide videre, må vi ha i alle fall en viss del av en felles forståelse i forhold til hva som er viktig for Bindal. Det blir meget viktig å tenke langt framover. Vi har ikke råd til å sitte og vente på at avgjørelser skal tas. Det er som regel et klokt valg å skaffe seg kunnskap og delta i en god prosess, som kan tjene befolkningen i BYN (Bindal og Ytternamdal).

Bindal SV oppfordrer til at det snarest mulig, tas opp igjen de utredninger som ble bestemt før valget, dvs. blant annet å utrede både sør og nordover! Først da har befolkningen i Bindal og på Austra en mulighet til å gjøre seg opp en mening, ta et standpunkt i forhold til framtiden! Vi må tenke langt framover!