Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil gjerne ha innspill

– Ta kontakt med oss

– Vi vil gjerne ha innspill. Bruk oss, sier Arnulf Bergum. Han er leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

BRUK OSS: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli hørt. Fra venstre: Åse Nordgård, Ole Jørgen Dekkerhus, Arnulf Bergum, Jan Ivar Bentsen og Laila Martinsen. 

arkiv

NAMSOS: Rådet er et kommunalt anliggende, og det er representanter som er politisk oppnevnt, fra Funksjonshemmetes fellesorganisasjon, Handikapforbundet og administrasjonen i Namsos kommune. De har virket i noen år, men fra 1. januar var det nye koster i sving. De er innstilt på å bli mer synlige.

Rådgivende organ

– Vi er et rådgivende organ som kan gi råd og behandle saker. Vi kan henvise saker videre til kommunen og fylkeskommunen, og vi skal fungere som et bindeledd mellom administrasjonen, politikerne og brukerorganisasjonene, sier Arnulf Bergum, den nye lederen i rådet.

De kan avgi innstillinger og uttalelser før politikerne sluttbehandler saker. Rådet kan også påpeke diskriminerende forhold.

– Men vi kan ikke behandle saker som bare gjelder enkeltpersoner. Det er også på sin plass å opplyse om at vi ikke er et partipolitisk organ, sier Bergum.

Vært lite synlig

Han er opptatt av at det nye rådet skal være synlig. Folk skal vite om at rådet eksisterer og benytte seg av deres hjelp og bistand.

– Jeg tror vi sitter i et råd for få vet om. Vi har merket oss saker der rådet burde vært konsultert, men der vi ikke har fått uttale oss. For eksempel når det gjelder tilgjengelighet. Vi savner flere innspill fra brukerorganisasjonene, sier Bergum.

– Av de sakene rådet har hatt til behandling de siste årene, er bortimot 90 prosent bare tatt til etterretning, sier Ole Jørgen Dekkerhus fra FFO.

Antall saker som rådet har behandlet, har heller ikke vært særlig stort. Årsrapporten for 2015 beskriver at rådet har behandlet åtte saker og hatt fire møter.

– Ta kontakt med oss

– Vi ønsker derfor at folk som ser utfordringer tar kontakt med oss. Vi skal forsøke å hjelpe, sier Bergum som påpeker viktigheten av at rådet kommer tidlig inn i prosessen ved byggesaker der det er stilt krav til universell utforming.

Onsdag hadde rådet sitt andre møte for året. Det ble opprettet et arbeidsutvalg som skal jobbe for å få fortgang i saker og følge opp gamle saker.

– Vi har kommet med nye øyne inn i rådet, og vi håper at våre innspill kan være med på å gi rådet en ny giv, sier Arnulf Bergum.