Fylkeskommunen fraråder dispensasjon

Nord-Trøndelag fylkeskommune fraråder Nærøy kommune å gi dispensasjon fra reguleringsplanen Kolvereid sentrum, for oppføring av kombinert forretning- og boligbygg.

Nytt BYGG: Skissen viser hvordan utbygger ser for seg området. SKISSE: Jon A. Olsen arkitektkontor. 

arkiv

KOLVEREID: – Det er positivt at det legges opp til en fortetting i Kolvereid sentrum, men dette bør gjøres ut fra en helhetlig vurdering mener fylkeskommunen i sin uttalelse til dispensasjonssøknaden fra Nærøysund eiendom AS.

Selskapet har søkt om dispensasjon fra gjeldende plan for å sette opp et nytt forretnings- og boligbygg som da planene ble presentert i desember 2015 blant annet inneholdt inntil 30 leiligheter og en ny Rema 1000 butikk.

– Planforslaget innebærer ny regulering på flere områder, og det er noen betydelige endringer som kan ha vesentlige konsekvenser, mener avdelinga for kultur og regional utvikling i fylkeskommunen.

Og viser til at det får betydning for plassering av bygg, utnyttingsgrad, endret trafikkbilde ved omlegging/justering av flere veger i området. Og påpeker at det kan være fare for at det blir bygget et nytt ulykkespunkt slik planene foreligger.

– Det bør ikke vegeier godta, mener fylkeskommunen.

Fylkeskommunen mener det er vanskelig å tilrå den planlagte løsningen.

– Forslaget innebærer endringer med så store konsekvenser at vi vil frarå en dispensasjon, heter det i brevet.

Fylkeskommunen mener bestemt at dette ikke er en dispensasjonssak.

– Vi vil sterkt tilrå at saken behandles som endring av reguleringsplan, konkluderer avdeling for kultur og regional utvikling.