Mann misbrukte mindreårige i 1998 og 2000

Dømt for overgrep etter 18 år

Mannen hadde utuktig omgang med flere mindreårige i 1998 til 2002. Nå er han dømt til betinget fengsel og oppreisningserstatning på til sammen 220.000 kroner til de to fornærmede.
arkiv

NAMSOS: Mannen i 30-årene var tiltalt for tre forhold:

* For å hatt utuktig omgang – samleie – med et barn under 14 år i tidsrommet august 1998 til mai 2000.

* For å ha hatt utuktig omgang med barn under ti år, og det har skjedd gjentatte overgrep i august 2000 til 2002.


* For å ha hatt utuktig omgang med noen som er under 16 år.

På det tidspunktet det første overgrepet fant sted i 1998 var domfelte 15 år.

Erkjente ikke skyld

Hovedforhandling ble holdt 3. og 4. mars i Namdal tingrett i Namsos.

Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.

Retten mottok forklaring fra de to fornærmede og åtte vitner.

«Retten mener fornærmede NN er troverdig og fester lit til hennes forklaring. Hun ga i retten ei overbevisende forklaring, som passer med det som kan forventes ut fra hennes alder», skriver retten i si vurdering.

Retten er ikke i tvil om at tiltalte hadde seksuell omgang med fornærmede.

«Tiltalte var klar over hva han gjorde med NN, slik at han har utvist forsett, og var kjent med hennes alder, og dermed at hun var under 10 år», skriver retten.

Retten mener fornærmede numnmer to er troverdig og fester lit til hennes forklaring.

«Måten historien kommer frem på, styrker NNs troverdighet», fastslår Namdal tingrett.

Aktor la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i to år og seks måneder, hvor av ett år gjøres betinget med ei prøvetid på tre år.

Erstatning

Bistandsadvokaten til den ene fornærmede la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til å betale fornærmede oppreisningserstatning på inntil 150.000 kroner – og erstatning for lidt tap med 9.205 kroner.

Bistandsadvokaten til fornærmede nummer to la ned påstand om at tiltalte skulle betale oppreisningserstatning på 80.000 kroner.

Forsvareren la ned påstand om at tiltalte frifinnes for straffekravet og kravene om oppreisningserstatning og erstatning.

«Tiltalte var på handlingstiden fra 15 år til rett under 18 år, og skal etter strafefloven vurderes som barn. Hans lave alder får betydning for fengselsstraffens lengde og for spørsmålet om deler av eller hele strafefn, kan gjøres betinget og dermed ikke må sones i fengsel», skriver retten i sin vurdering.

«Sett på bakgrunn av at tiltalte var under 18 år på handlingstiden, har retten kommet til at totalstraffen i utgangspunktet skal fastsettes til fengsel i to år. Av denne tidsramme må deler av straffen gjøres betinget, fordi tiltalte var under 18 år på handlingstiden. Spørsmålet er videre om hans alder sett i sammenheng med andre momenter, tilsier at hele straffen gjøres betinget. Den totalesaksbehandlingstid har vært lang og er et slikt tilleggsmoment».

Dommen

Nå har Namdal tingrett felt sin dom.

* Mannen er dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

* Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

* Mannen dømmes til å betale oppreisningserstatning til den ene fornærmede med 140.000 kroner. Samtidig frifinnes han for erstatningskrav fra samme fornærmede.

* Mannen dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede nummer to med 80.000 kroner.