Protesterer mot plan

Fastboende på Statland mener den nye regulerings- planen for området som ble truffet av flodbølgen etter raset for to år siden, ikke holder mål.

HØRINGSPROTEST: Asbjørn Finnanger (fra venstre), Leif Halbostad, Synnøve Kaldahl, Gunnar Rasmussen, Åshild Windseth og Kari Porsanger er blant dem som mener den nye reguleringsplanen er for dårlig, og undres over at kommunen ikke har lagt den ut i hylla si på Statland til gjennomsyn. FOTO: BJØRN TORE NESS 

SIKKERHETSRISIKO: Innbyggerne på Statland mener reguleringsforslaget ikke er gjennomtenkt med tanke på brannberedskap og sikkerhet. 

SPERRER: Innbyggerne mener at den foreslåtte løsninga med gang- og sykkelveg langs berget effektivt sperrer for tungtransport til sjøområdet ved Statland Mek & Marine. 

arkiv


Statland: – Det planforslaget er det få, om noen av oss som er fastboende her på Statland som støtter, mener Gunnar Rasmussen.

I februar i år ble endringene i reguleringsplanen for Nord-Statland, nærmere bestemt strekninga fra Sjøtrøa til Langvika, som oppfølging etter raset 2014, lagt ut på høring på kommunens servicekontor og kommunens heimeside med svarfrist 25. mars.


Uforståelig


Innbyggerne på Statland spør seg om kommunen har noen baktanker med å ikke legge ut dokumentet i den kommunale hylla på Nerbutikken.

– Det er helt uforståelig at kommunen ikke har brydd seg med å sende dokumentene hit i en så viktig sak for oss som bor her. Noe vi også har klaget på sammen med et høringssvar vi har sendt omkring planen, sier han.

– Men dokumentene finnes hos kommunen?

– Men da må man jo vite at de faktisk er lagt ut til høring. Kommunale dokumenter bør være lett tilgjengelig for alle som blir berørt, og de har faktisk en egen post- og informasjonstavle her på butikken merket med Namdalseid kommune, sier Rasmussen.

– Det er faktisk ikke alle som kan ha interesse av denne saken som uten videre kan dra til kommunehuset på Namdalseid for å hente en kopi. Og det er mange som ikke er fortrolig med hvordan man kan finne dette elektronisk på nett, sier butikkeier Kari Porsanger.


– Hva er det dere reagerer på i forhold til planen?

– Det ene er at man i forslaget sanerer en kommunal veg og i stedet lar en ny del av vegen bli privat. Vi tillater oss å reise tvil om dette er en akseptabel løsning, sier de.

Og viser til at det flere ganger er gitt politiske løfter om at vegen skulle gjenoppbygges så langt det var mulig.

– Vi forlanger derfor at kommunen lytter til innbyggerne og ikke gir etter for press fra en eiendomsutvikler, mener de.

Vider mener de det er korttenkt å bygge en gang- og sykkelveg langs berget, i stedet for en fullstendig bilveg som tåler tilstrekkelig aksellast.


Sikkerhet


– Hvorfor er dette så viktig?

– Blant annet fordi brannbilen med fullt utstyr i dag står stasjonert på Statland Mek & Marine, og skulle Sjøtrøa av en eller annen grunn bli stengt risikerer vi at den ikke kommer seg ut og da kan det i et gitt tilfelle gå riktig galt, mener innbyggerne.

En annen side er varetransport til Nerbutikken og adkomst til det regulerte industriområdet i bukta mellom Sjøtrøa og der Statland brygge bygger nye hus.

– Sjøtrøa er ikke klasset for tyngre kjøretøy, og det legger begrensing på tilgang med lastebil den vegen. Da vil det være lite framtidsrettet å stenge av adkomsten til industriområdet med tanke på en eventuelt utvikling, mener Rasmussen.

Og sier at det brukes fine ord om bolyst og blilyst, uten at det blir fulgt opp i praksis.

– Hva mener dere må til?

– At det må sprenges veg til full vegbredde i fjellet langs sjøen. Det er jo ikke snakk om å bygge en firefelts motorveg, men å bygge en kjørbar kommunal veg for biler og lastebiler, om så bare ett felt, sier de.

De sier at grunneieren allerede har sagt seg villig til å avstå grunn fra fjellknausen vederlagsfritt.

– Det er vi som bor her, arbeider her, og forsøker å drive virksomhet her, og da bør vår mening veie tungt, mener butikkeier Kari Porsanger.

Namdalseid kommunestyre får saken med høringsinnspill opp til behandling senere i vår.