Svenskene klager på skuterløypene i Lierne

Lierne avviser svensk klage på skuterløype

Rådmann Karl Audun Fagerli avviser på det mest bestemte klagen fra Jämtlands län på Lierne kommunes vedtak om å godkjenne rekreasjonsløypene for snøskuter.

SVENSK KLAGE: Lânsstyrelsen i Jâmtland har klaget på Lierne kommunes vedtak om etablering av rekreasjonsløype for snøskuter. Svenskene mener at prosessen har vært mangelfull og preget av hastverk. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NORDLI: Det var i påskeuka, tre dager etter at løypenettet ble åpnet, at Lierne kommune mottok en formell klage på ti punkter fra den svenske länsstyrelsen.

Det ble klaget på raskt og mangelfull saksbehandling og det ble pekt på flere forhold som svenskene mener er uavklart i forbindelse med det nye løypenettet.


Etterlyser dialog


Klagen omfattet blant annet følgende punkter:

• Ingen dialog med svenske myndigheter, grunneiere og reindriftsnæringa. Prosessen har vært utydelig og vedtak er gjort for raskt.

• Reguleringer etterleves ikke og det er omfattende ulovlig kjøring av både norske og svenske skutere i Sverige.

• Det er uklart hvilke leder som er iverksatt og hvilke man avventer.

• Skuterledene i Lierne må ikke føre til økt forstyrrelse av reindrifta i Jämtland.

• Det må tydeliggjøres hvordan grensepasseringene er tenkt gjennomført.

• Det er ikke sikret at det finnes tilknyttede skuterleder på svensk side.

• Det er mer behov for like regler om blant annet hjelmbruk og hvilke skuterkort som kreves.


Avviser klagen


AVVISENDE: Rådmann Karl Audun Fagerli mener at svenske myndigheter ikke har noe med hva Lierne kommune vedtar på norsk jord. 

– Vi har jobbet i nærmere to år med planene for rekreasjonsløyper for snøskuter i Lierne. Länsstyrelsen kom i vinter med en høringsuttalelse hvor det gikk fram at man så positive sider vedat løypene ble knyttet til de svenske ledene. I tillegg ble det gitt uttrykk for bekymring for hva den økte trafikken vil kunne medføre av utfordringer for natur, kulturverdier og reindrift, Synspunktene fulgte saken og ble kommentert fra min side da forskriften ble behandlet og vedtatt, sier Lierne-rådmannen.

Formannskapet i Lierne skal behandle klagen til uka og rådmannen anbefaler at den avvises.

– For det første har läns- styrelsen i Jämtland ikke klagerett og for det andre må klagen avvises fordi svenske myndigheter ikke har noe med hva Lierne kommune vedtar på norsk jord, vedtak som er hjemlet i norsk lovverk. Når det gjelder hensynet til reindriftsnæringa er det reguler i den vedtatte forskriften, sier Karl Audun Fagerli.

Om formannskapet deler rådmannens oppfatning, blir saken oversendt Fylkes- mannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.