Vi har slått oss sammen! Nærøy og Vikna bør gjøre det samme.

Namdalskysten næringsforening 

arkiv

100 bedrifter i Nærøy og Vikna har funnet sammen i en felles næringsforening for å sikre framtidig vekst og verdiskaping i regionen. Det bør politikerne i de to kommunene merke seg.

Sammenslåingen av næringsforeningene i Nærøy og Vikna er en naturlig konsekvens av at Nærøy og Vikna i dag framstår som en samlet arbeids-, handels og bosettingsregion. Namdalskysten Næringsforening ble stiftet 30. mars, og representerer om lag 100 bedrifter, 2500 ansatte og flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Disse bedriftene har en ambisjon om å skape 1000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal de neste ti årene. Vi produserer allerede mer sjømat enn den samlede norske produksjonen av storfekjøtt. Hvert år serveres mer enn 400 millioner måltider hvor hovedingrediensen kommer fra Ytre Namdal. Matregionens arealer og naturgitte fortrinn skal mer enn doble førstehåndsverdien av maten vi sender ut på verdensmarkedet. I randsonen av den blågrønne matproduksjonen vokser det allerede fram nye kunnskapsmiljøer, ny teknologi – og ny verdiskaping. Regionen har flere bein å stå på i form av en stor tjenesteytende sektor og en voksende reiselivssektor.

Våre offensive mål danner grunnlaget for kommunenes første felles næringsstrategi, Strategisk Næringsplan Ytre Namdal (SNP YN). I tillegg til å måle pulsen på det lokale næringslivet, peker SNP YN på utfordringer som må møtes for å beholde posisjonen som en av landets mest attraktive nærings- og bosettingsregioner: Vi trenger arealer. Vi trenger kunnskap. Og vi trenger folk!

Politikerne i både Vikna og Nærøy har gitt sin tilslutning til dokumentets mål og virkemidler gjennom positive vedtak i kommunestyrene. Det er oppsiktsvekkende at debatten om kommunesammenslåing i Ytre Namdal i liten grad har tatt for seg kommunens felles næringsstrategi. I dette spiller nemlig kommunene en usedvanlig viktig rolle:

• Hver for seg forvalter kommunene verdifulle arealer på land og på sjøen.

• Kommunene er den viktigste arbeidsgiveren innen kunnskap og velferd.

• Kommunene er viktige støttespillere i utviklingsprosjekter i næringslivet.

• Som rekrutteringsarena for utdanning og næringsliv er kommunene vårt ansikt utad.

• Kommunene leverer velferdstjenester som bidrar til bostedsattraktivitet.

Som representanter for næringslivet i Nærøy og Vikna er vi opptatt av at regionen skaper bolyst, et solid vekstgrunnlag gjennom god og helhetlig arealforvaltning, og at kommunene leverer offentlige tjenester på toppnivå. Dagens kommunestruktur er til hinder for dette. Nærøy og Vikna må derfor slå seg sammen til én kommune. La oss for enkelhets skyld, kalle barnet for Storkommunen:

• Storkommunen vil sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av mer enn 2.100 km2 høyproduktivt sjøareal.

• Storkommunen vil generere et større utviklingsorientert miljø i offentlig sektor.

• Storkommunen blir en attraktiv arbeidsgiver med varierte jobbmuligheter for unge i etableringsfasen. «Nummer to-jobber» er i dag mangelvare når bedriftene skal rekruttere kloke hoder og flittige hender til mange ledige stillinger.

• Storkommunen kan i større grad bidra til bolyst i hele regionen ved å planlegge helhetlig og se muligheter på tvers av kommunegrensa.

Vi registrerer at det ligger økonomiske insentiver fra staten i å slå seg sammen nå. Flere kommuner møter derfor bestillingen om ny kommunestruktur med å slå seg sammen. Seks kommuner i Midtre Namdal har allerede en intensjonsavtale om sammenslåing. For oss er det ikke bare et spørsmål om økonomi, selv om det er viktig: Matregionen trenger å komme opp i matchvekt for å målbære et klart og tydelig budskap når viktige samfunnsgoder skal prioriteres og vedtas. Næringslivet ønsker en sterkere stemme til å stille seg bak kravet om sikrere veier for 19 000 fullastede vogntog som hvert år bringer våre produkter ut i verden. Vi trenger større tyngde for å sikre mobildekning og bredbåndstilgang i alle deler av regionen. Vi trenger slagkraft til å sikre ferje-, hurtigbåt- og flyplasstilbud. Vi trenger en mer synlig kommune når det skal etableres nye kultur- og kunnskapssentra.

Bak oss står bredden av næringslivet i Nærøy og Vikna: Fiskeribedrifter og havbruksselskap, finanskonsern og gårdbrukere, butikkeiere, frisører, rørleggere og elektrikere, innovatører og gründere. Som næringsaktører og innbyggere i en fantastisk del av landet mener vi at tiden er kommet for å videreføre eksisterende samarbeid og regional dynamikk i en sammenslått kommune. Vi tror at det å slå sammen Nærøy og Vikna kan skape det fundamentet som bedriftene i regionen trenger for å lykkes. Slikt blir det arbeidsplasser og inntekter av. Det bør være av betydning når man diskuterer framtidig tjenestetilbud og bolyst.

Namdalskysten Næringsforening ønsker politikerne lykke til i arbeidet for sammenslåing av Nærøy og Vikna.