Lytt til barnehage-lærerne!

arkiv

Tidlig innsats gir resultater på lang sikt. Barnehagen er en arena som har kompetanse på både språkinnlæring, motoriske utfordringer og sosiale ferdigheter.

Noen foreldre trenger hjelp til rollen sin, og for disse ungene er det spesielt viktig at støtteapparatet kommer tidlig inn.

Skal barnehagelærerne greie å utføre det viktige samfunnsoppdraget de har, må de ha tid til å kunne se og følge opp hvert enkelt barn. Det er også nødvendig at ansatte i barnehagen trenger mer tid til å planlegge arbeidet sitt.

I dag har barnehagelærerne 4 timer til planlegging i uka. På denne tida skal de planlegge opplegg og utflukter, stimulere språkutvikling til enkelte barn, håndtere atferdsvansker, ha møte med barnevern og annet hjelpeapparat, forberede foreldresamtaler, gjennomføre foreldresamtaler, lage plan til foreldrene, evaluere opplegg, gjennomføre møter med kolleger, lage halvårsplan og så videre.

I og med at ungene tilbringer så mye tid i barnehagen, må begge kjønn være representert blant personalet. En av årsakene til at så få menn søker seg til yrket, er lønnsforholdene. Å jobbe med de yngste barna må være en av samfunnets viktigste oppgaver, og da må lønnsforholdene reflektere dette.

SV ønsker at barnehageansatte må få på plass en bemanningsnorm, mer tid til planlegging og ei lønn som gjør yrket attraktivt.