Reguleringsplanen for Nord-Statland

Ikke bilveg ved sjøen

Hvis politikerne følger rådmannens anbefaling, blir det regulert gang- og sykkelveg mellom Statland brygge og Sjøtrøa på Statland.

Ikke Kjøreveg: Rådmannen avviser argumentene fra innbyggerne på Statland og anbefaler at det bygges gang- og sykkelveg mellom Sagvika og Langvika på Statland. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STATLAND: – Rådmannen mener den foreslåtte trafikkløsninga er god og opprettholder forslaget, skriver rådmannen i sin vurdering av planforslaget.

Ikke bilveg

Torsdag skal planutvalget i Namdalseid behandle reguleringsplanen for Statland – reguleringsplan for Nord-Statland sentrum–strandsonen, endringer. En plan som har vært omdiskutert, og hvor det har kommet inn i alt 11 hørings- uttalelser.

Det har gjennomgående vært et krav fra innbyggerne på Statland at vegen langs sjøen mellom Sagvika og Langvika, som forsvant som følge av raset 29. januar 2014, må gjenoppbygges som kjøreveg.

I høringsuttalelsen fra Statland vekst konkluderes det med at: «...den offentlige kjørevegen må reetableres og ikke erstattes av gangveg og/eller privat veg».

Dette kravet blir ikke etterkommet av rådmannen.

– Det er forståelse for argumentene, men vurderinga er gjort ut fra at det ikke ønskes gjennomgangstrafikk, verken til industriområdet eller fritidsbebyggelsen, heter det inn- stillinga.

Videre mener rådmannen at en bilveg langs berget vil kreve et betydelig inngrep i landskapsbildet.

– I tillegg bør det tas hensyn til grunneierens ønske om gang- og sykkelveg forbi fritidsbebyggelsen, skriver rådmannen.

Et av argumentene fra beboerne går på sikkerhet/framkommelighet for brannbil, et annet på at Sjøtrøa er i dårlig forfatning og ikke tåler tungtransport.

I saksinnstillinga står det at Sjøtrøa skal forsterkes og utbedres, og at kommunen forutsetter at vegvedlikeholdet gir god framkommelighet året rundt.

Noen justeringer

Det er gjort noen justeringer i forhold til arealbruk i deler av planen

Fylkeskommunen har ingen spesielle innsigelser på arealbruken i planforslaget, men har kommet med innspill omkring bevaring av ei eldre mølle ved fossen. Dette har kommunen tatt hensyn til i planforslaget.

Fylkesmannen og NVE har kommentert omkring geotekniske undersøkelser. Disse forslagene blir med i planen.