Fiskeværene kan få strøm fra land

Nordøyan, Sør-Gjæslingan og ei rekke havbruksanlegg i området kan få ny strømforsyning dersom det såkalte strømkabelprosjektet i Vikna realiseres.

ENERGI: Nordøyan kan bli forsynt med strøm fra strømkabelprosjektet, som det nå børstes støv av. 

VIKTIG: Styringsgruppa mener det vil være avgjørende å få med havbruksnæringa. 

SPENNENDE: Prosjektleder Per Arne Sørli syns prosjektet er spennende. 

arkiv

Rørvik: Kommunen og NTE Nett har pusset støvet av en ide fra 2011. Med prosjektleder Per Arne Sørli fra Namdalshagen jobbes det nå seriøst med å få på plass et forprosjekt. Første skritt er å få i havn en avtale mellom kommunen og NTE Nett.

– Det er for tidlig å si noe om framdrift eller kostnadsestimat for prosjektet. I Hitra/Frøya-området er man i ferd med å gjennomføre tilsvarende prosjekt, og med støtte fra Enova ser det ut til at det kan være god lønnsomhet i opplegget, tror Sørli.


Fiberkabel vil inngå

Etter planen skulle Vikna formannskap få ei orientering om prosjektet i sitt møte tirsdag . Meninga er at kommunen skal være «samordnende tiltakshaver» og koordinere arbeidet opp mot lokale aktører. Først skal en avtale med NTE Nett på plass. Forprosjektkostnaden er kalkulert til 500.000 kroner. Riksantikvaren har tidligere bevilget en million kroner, der noen av midlene kan disponeres til planlegging og prosjektering.

– Vi har hatt møter med OMS (Oppdretternes miljøservice) og presentert planene. Det inngår legging av fiberkabel i prosjektet, noe som vil være interessant med tanke på fjernstyring av oppdrettsanlegg, påpeker prosjektlederen.


Nesten fem mil kabel

Strømprosjektet omfatter altså Sør-Gjæslingan og Nordøyan med oppdrettslokaliteter. Til sammen er det snakk om legging av mellom 45 og 48 kilometer sjøkabel på 22 kV. Totalt effektbehov skal være rundt tre millioner kWh, ifølge den tidligere utredninga.

Strømforsyninga skal dimensjoneres for framtidige anlegg. I prosjektbeskrivelsen står det at løsninga kan bety en million liter spart dieselforbruk og opptil 2,5 millioner kilo spart CO-utslipp.

– Styringsgruppa framholder at det er helt avgjørende at oppdretterne er aktive deltakere i prosjektet. Uten denne deltakelsen anser en ikke at det vil være realisme i ei videreføring, skriver gruppa.

Offentlige samarbeidspartner kan være kommunen, NTE, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Museet Midt, Kystverket og Enova. Blant private nevnes Midt-Norsk Havbruk, Sinkaberg-Hansen og Salmonor