Rekordartet lakseoppgang i Berrefossen i 2015

3.117 villaks vandret gjennom Berrefossen i 2015. Det er rekordartet.

GODT FISKE: 2015-sesongen var en god sesong for sportsfiskerne i Øyensåa. 

arkiv

NAMDALSEID: Siden 1997 har Berrefossen i Øyensåa, ei sideelv til det nasjonale laksevassdraget Årgårdsvassdraget, vært overvåket med et videosystem. Formålet med å registrere all oppvandrende laks og sjøørret er å få en detaljert oversikt. Undersøkelsene som gjøres danner grunnlag for forvaltningstiltak i vassdraget.

Lite oppdrettslaks

I 2015 ble det registrert at 3.117 villaks passerte telleren i Berrefossen. Den første laksen passerte allerede første dag fisketrappa åpnet 23. mai. Drøyt ti prosent av totalopppvandringa foregikk etter fiskesesongens slutt 1. september. Hovedoppvandringa startet ikke før siste halvdel av juni. Rapporter fra tidligere år viser at oppvandringa siste sesong startet noe senere enn gjennomsnittet for årene 2006–2014.

Bare fem oppdrettslaks, 0,16 prosent, vandret gjennom laksetrappa. Oppdrettslaksene var mellom 65 og 88 centimeter, og en av fem var hunnlaks.

Mest smålaks

Videoovervåkingsutstyret gjør det mulig å registrere fiskens kroppslengde. Bildene viser at i 2015 var innslaget 91,1 prosent smålaks, laks opptil 65 centimeter. 7,8 prosent var mellomlaks og målte mellom 65 og 85 centimeter. 1,1 prosent var i kategorien storlaks, over 85 centimeter.

Godt gytebestandsmål

Gytebestandsmålet for Øyensåa er beregnet til 1.008 kilo hunnlaks. Tall fra 2015-sesongen viser at overfor Berrefossen er gytebestanden på 1.844,4 kilo hunnlaks, hvilket tilsvarer en oppnåelse av gytebestandsmålet på 183 prosent.

Overfor Berrefossen ble det fanget og avlivet 888 laks. Det gir en beskatningsrate på 28,4 prosent for 2015. Gjennom årene har beskatningsraten variert mellom 9–63 prosent. Ut fra dette har man beregnet at den gjennomsnittlige beskatningsraten overfor Berrefossen er på 27,5 prosent i overvåkingsperioden på 19 år.

Totalt ble det registrert 102 sjøørret i fisketrappa – 3,2 prosent av all registrert fisk.