Regjeringa åpner for å ta millioninntekter fra kraftkommunene

Kan få dobbelt svarteper i NTE-saken

Kraftkommunene risikerer å miste «alt» når NTE-saken behandles i fylkestinget torsdag. – Eneste vi får tilbake er «gleden» alle naturinngrepene gir oss.

OPPGJØRETS TIME: Denne uka avgjøres den endelige fordelinga av eierskapet i NTE. Kraftkommunene frykter de kun vil sitte igjen med naturinngrepene når fylkestinget behandler saken torsdag. 

arkiv

NAMSSKOGAN: – Dette er jo det vi har hevdet hele tida. Kompensasjonen vi kraftkommunene får fra staten er ikke evigvarende. Vi risikerer å sitte igjen uten inntekter og uten eierskap i NTE, sier Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo til NA.

Det var forrige fredag olje- og energiminister Tord Lien (Frp) la fram energimeldinga. Den ble presentert som en melding uten de store nyhetene. Men Europower, et av Nordens ledende nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen, fant sprengstoff da de finleste meldinga til Lien.

Skjulte nyheter

På side 189 fant de nemlig følgende: «Ordningene med konsesjonskraft og -avgifter gir ikke optimale insentiver til en samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannressursene. Ordningene kan være til hinder for at gode opprustnings- og utvidelsesprosjekter blir realisert. Olje- og energi- departementet sikter på å oppnevne en ekspertgruppe som skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft.»


  • Les også:

    – Må ivareta kraftkommunene

    Senterpartiet vil mandag diskutere NTE-saken med de andre partiene for å finne en løsning som «bedre ivaretar kraft- kommunenes interesser».


For kraftkommunene i Nord-Trøndelag vil det bety at årlige millioninntekter går tapt dersom konsesjonsinntektene forsvinner. Regjeringa skriver ikke rett ut at de vil fjerne ordninga. Men som Europower skriver i sin artikkel:

Ramaskrik

«Regjeringen skriver selvfølgelig ikke at de vil avvikle konsesjonskrafta, det ville skapt ramaskrik. Men å oppnevne en ekspertgruppe er ofte det første skrittet når man vil ha gjennomført noe upopulært.

Regjeringen vet at å fjerne konsesjonskrafta vil møte massiv motstand blant distriktsordførerne i distriktene.»

– Skjer dette, betyr det at samfunnskontrakten som ble inngått, som kompensasjon for avgitt natur, nå brytes av regjeringa, kommenterer Brekkvassmo.

Forslaget om å fjerne konsesjonskrafta går også rett inn i eierskapsdebatten rundt NTE. I forbindelse med at trøndelagsfylkene skal slås sammen, skal eierskapet av kraftgiganten overlates til de 23 kommunene som i dag utgjør Nord-Trøndelag.

Dragkampen har vært mellom de folkerike kommunene i sør og de folkefattige kraftkommunene, stort sett i nord.

Et viktig argument fra de store kommunene har vært at kraftkommunene allerede får kompensasjon for sine bidrag til NTE gjennom eiendomsskatt og konsesjonskraft. Skulle ressursene legges til grunn for eierskapsfordelinga, ville det blitt en enorm skjevfordeling, hevder de.

Kraftkommunene har på sin side hevdet at kompensasjonsordningene er under stadig press. NA har tidligere skrevet at regjeringa har foreslått å fjerne eiendomsskatt på vindkraftanlegg. Derfra er vegen kort til å fjerne eiendomsskatt på vannkrafta, frykter man.

De store vant fram

I NTE-debatten er det så langt storkommunene som har vunnet fram. I innstillinga fra fylkesrådet, heter det at 75 prosent av aksjene i NTE skal fordeles etter folketallet i kommunene. Ti prosent skal være jevnt fordelt mellom de 23 kommunene, mens 15 prosent skal fordeles på bakgrunn av ressursene i kommunene.

– Millionene som kraftkommunene hvert år får i skatter og avgifter er belønning nok, uttrykte Stjørdals ordfører i Trønder-Avisa 12. november i fjor.

Med fylkesrådets innstilling hevder mange at de folkerike kommunene har vunnet fram med sitt syn. Namsskogan kommune som står for 30 prosent av kraftproduksjonen i NTE og Røyrvik kommune som bare med Namsvatnet ruger på nesten halvparten av kraftproduksjonen, vil sitte igjen med marginale eierandeler i selskapet hvor deres natur er med på å skape store verdier.

– Helt vanvittig

Stian Brekkvassmo oppsummerer det som er i ferd med å skje på følgende måte:

– Vi får et marginalt eierskap basert på kjøttvekt, vi mister våre lovhjemla inntekter som i praksis betyr at vi ikke får noen ting igjen. Det eneste takken vi får er ulempene med inngrepene. Storkommunene har kuppet eierskapet. Helt vanvittig.

Fylkestinget behandler NTE-eierskapet torsdag denne uka.