– Klart ja fra meg!

Steinar Lyngstad FOTO: BJØRN TORE NESS 

NY kommune: Om det blir en ny kommune i Midtre Namdalen, vil Flatanger få ansvar for havbruk og kystrelaterte næringer. Ordfører Steinar Lyngstad (Sp) i Namdaleseid mener er det er et av mange eksempler på hvordan man kan spille hverandre god i framtida. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv


De som har sett på tv-programmet IDOL på TV2 har sikkert hørt dette utsagnet tidligere: «– Det blir et klart JA fra meg.» Det er også det svaret jeg vil gi i spørsmålet i den kommunereformdebatten som snart nærmer seg slutten.

Et klart ja til at Namdalseid kommune blir en del av en større kommune. Et enstemmig kommunestyre godkjente 21. april den framforhandlete intensjonsavtalen med kommunene Flatanger, Fosnes, Høylandet, Namsos og Overhalla og sa også at avtalen er et godt grunnlag for å bygge en ny kommune.

En avtale som har som hovedmål å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn det dagens kommuner har hver for seg, og som skal sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo – og levekår for innbyggerne i alle deler av kommunen.

Vi skal bygge på det beste i hver enkelt kommune. Ingen kommune er god på alt, men vi er alle gode på noe. Gjennom forhandlingsrundene endte vi opp med en avtale der kommunene i svært stor grad fikk gjennomslag for det som var viktig for hver enkelt.

Under temaet næringsutvikling så betyr det et eget avdelingskontor i Flatanger med ansvar for havbruk og kystrelaterte næringer og tilsvarende i Høylandet med ansvar for kulturnæring og reiseliv. Landbruk og naturforvaltning skal fortsatt ha sitt hovedsete i Overhalla og et avdelingskontor i Namdalseid.

Dette betyr at vi legger grunnlaget for større vekst og utviklingskraft enn det hver enkelt kommune selv vil kunne klare. Det å sette innbyggeren i sentrum med fokus på bedre tjenester er et svært viktig mål i intensjonsavtalen. Det er for meg viktig å ha et langt perspektiv på akkurat det.

Hva vil være den beste løsningen for å trygge gode tjenester til innbyggerne i Namdalseid, ikke bare neste år, men også om 10 år til 30 år.

«Kan Namdalseid bestå som egen kommune.» er tittelen på rapporten som Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) har utarbeidet på oppdrag fra kommunen. Rapporten tar for seg fordeler og ulemper for Namdalseid som egen kommune, og den gir en anbefaling og konklusjon som sier at Namdalseid kommune anbefales å arbeide videre med sammenslåingsalternativet.

Det er erfarne forskningsmiljø som har utarbeidet rapporten, da Trøndelag forskning og utvikling har samarbeidet både med Østlandsforskning og Telemarksforskning om rapporten. Jeg har lyttet til erfarne fjellfolk når det har vært nødvendig og jeg lytter også til erfarne forskningsmiljø i spørsmålet om kommunestruktur, da rapporten etter min vurdering gir et korrekt bilde av status og utfordringer kommunen står ovenfor, bl.a. i forhold til framtidig økonomi og kommunens i evne til på langt sikt å kunne levere gode tjenester med kvalitet.

Ingen vet hva morgendagen bringer. Mange politikere tror at bare vi får en ny regjering så blir alt så meget bedre. Til det vil jeg forsøke meg på en spådom om at vi vil aldri oppleve noen regjering som vil evne å kunne tilfredsstille alle kommunenes behov for tilstrekkelig økonomiske rammer.

Historien viser at slik har det vært til alle tider. Enhver må ta ansvar for riktige valg og prioriteringer av de samlete ressursene kommunen har til rådighet. Rapporten fra TFoU sier også at Namdalseid kommune som egen kommune er avhengig av et utstrakt interkommunalt samarbeid utover det vi har i dag. Når i tillegg Midtre Namdal samkommune oppløses senest 1.1.2020, noe jeg er skuffet over at vi blir tvunget til, så vil det være rimelig sikkert at vi er avhengig av å kjøpe flere av disse tjenestene fra andre.

Jeg ønsker å være med å bestemme det som leveres av tjenester til innbyggerne,. og ikke være prisgitt både administrasjon og politikere i andre kommuner. Da er det viktig å sitte i den kommunestyresalen som sitter med makt og myndighet. Som kommunestyremedlem siden 1995 og som ordfører de siste 13 årene så har jeg hele tiden hatt som 1.-prioritet å gjøre det jeg mener og tror er best for innbyggerne og næringsliv i hele Namdalseid. Den samme tankegangen og prioriteringen har jeg i spørsmålet om framtidig kommunestruktur og Namdalseid kommune, som del av en ny større kommune sier: «Det blir et klart JA fra meg.»