Uklart hvem som må betale advokathonorar i navnesaken

Advokat Brynjar Mørkved har krevd til sammen 165.000 kroner i honorar for sitt arbeid med navnesaken i Overhalla.

ADVOKATHONORAR: Med en timespris på 1.700 kroner har advokat Brynjar Mørkved krevd til sammen 165.000 kroner for sitt arbeid med navnesaken i Overhalla. Hvem som til sist må betale, er ikke klart. BådeKlagenemnda og departementet har sagt nei til å dekke advokatkostnadene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

INGEN KOMMENTAR: Advokat Brynjar Mørkved avviser å kommentere spørsmål knyttet til sitt honorarkrav. 

arkiv

NAMSOS: Etter at Klagenemnda for stedsnavnsaker vedtok at Hunn skulle være stedsnavnet på tettestedet og ikke Skage, har advokat Mørkved presentert to regninger, ei til Namdal historielag og ei til «aksjonsgruppa for korrekt bruk av stedsnavn».

Regninga til Namdal historielag er på 80.000 kroner, mens regninga til aksjonsgruppa er på 85.000 kroner.


Har aldri fått regning


– Namdal historielag har aldri fått oversendt noen regning. Den fikk vi først kjennskap til via Klagenemnda for stedsnavnsaker. Jeg tok over som leder høsten 2014, men verken jeg eller tidligere leder hadde kjennskap til ei regning som skal være sendt laget, opplyser Øyvind Mårvik, leder i historielaget.

Ettersom klagen på Overhalla kommunes vedtak om Hunn og Ranemsletta vant fram i Klagenemnda, fremmet advokat Mørkved krav om dekning av sine klienters kostnader – til sammen 165.000 kroner.


  • LES OGSÅ:

    Historielaget tar avstand fra advokat Mørkved i navnestriden

    - Mørkved misbruker historielaget

    Advokat Brynjar Mørkved representerer ikke Namdal historielag i den omstridte navnesaken i Overhalla.


Med henvisning til Forvaltningslovens paragraf 36 ble kravet rettet mot det organet som hadde truffet avgjørelsen, i dette tilfelle Klagenemnda for stedsnavnsaker.


"I historielaget kan vi ikke forholde oss til ei regning vi har mottatt som betaling for et oppdrag vi ikke har bestilt.

Øivind Mårvik, leder i Namdal historielag


Kravet ble avslått


Klagenemnda behandlet kravet i sitt møte 30. oktober 2015 og avslo advokatens anmodning om erstatning av honoraret.

Avslaget begrunnes med fare for presedens. Samtidig pekes det på at Namdal historielags stilling i saken har få likheter med «rettslig klageinteresse». Etter Klagenemndas mening er det vanskelig å se at historielaget er part i saken, etter Forvaltningsloven.

– Namdal historielag i seg selv blir ikke berørt av avgjørelsen i navnesaken. De enkelte medlemmer kan bli følelsesmessig berørt fordi de må forholde seg til vedtatte stedsnavn i offisielle sammenhenger som gateskilt, kart osv. At historielaget får medhold, berører imidlertid ikke medlemmenes rettsstilling, heter det i vurderingene som er gjort i Klagenemnda for stedsnavnsaker.


Den første i sitt slag


Det framholdes også at saken fra Overhalla er den første hvor nemnda har fått krav om å refundere utgifter.

– Mulige virkninger av innvilgelse kan være at flere vil engasjere advokat eller andre konsulenter for å få omgjort vedtak i navnesaker fordi kostnadene for dette kan veltes over på det offentlige. Nemnda mener at det vil være dårlig bruk av offentlige midler, står det i Klagenemndas begrunnelse.


Til Sivilombudsmannen


Advokat Brynjar Mørkved har opplyst at avslaget i Klagenemnda ble påklaget til departementet som opprettholdt avgjørelsen. Saken er derfor oversendt Sivilombudsmannen.

Øivind Mårvik stiller seg avisende til at Namdal historielag kan bli nødt til å betale regninga på 80.000 kroner om advokat Mørkved ikke vinner fram med kravet om dekning av sitt honorar.

– I historielaget kan vi ikke forholde oss til ei regning vi har mottatt som betaling for et oppdrag vi ikke har bestilt, sier historielagslederen.

Tidligere leder Ingvild Kaspersen Torvin bekrefter at hun i juni 2014 mottok en oppdragsbekreftelse fra advokat Mørkved.


Blir holdt skadesløs


Carl Ivar Storøy i aksjonsgruppa for korrekt bruk av stedsnavn bekrefter at han har hatt samtale med advokat Mørkved om honoraret.

– Ja, jeg har snakket om Mørkved om dette og aksjonsgruppa vil bli holdt skadesløs om dekningskravet ikke fører fram.

– Synes du det er riktig bruk av offentlige midler å bruke et såpass stort beløp som dette på navnesaken?

– Det er ikke advokathonoraret som utgjør den store offentlige kostnaden i denne saken. Jeg vil tro at Overhalla kommunes kostnader i den sammenheng med saksforberedelse og møter her og der om saken, har påført det offentlige større utgifter enn dette, sier Storøy.


Ingen kommentar


Advokat Brynjar Mørkved svarer «ingen kommentar» på alle spørsmål knyttet til regningene som er sendt.

– Jeg er tilfreds med at tidligere leder bekrefter at det dreier seg om et bekreftet oppdrag. Jeg har ingen kommentarer til spørsmål knyttet til regningene, sier Brynjar Mørkved.