Promilledømt mann skyldte på munnskyllevann

Mannen mente bruk av munnskyllevann førte til utslag på promilletesten.

Dyr kjøretur: Da mannen ble stoppet i promillekontroll, som viste promille, mente han at bruk av Listerine munnskyllevann kunne ha påvirket resultatet av testen. foto: bjørn tore ness 

arkiv

NAMSOS: Om morgenen 16. desember i fjor var mannen i 40-årene på tur til jobb da han ble stoppet av politiet som gjennomførte promillekontroll på Fv 17 ved Skage.

Han blåste i alkometer, som tydet på en promille tilsvarende om lag 0,5.

Ny måling med alkometer åtte minutter senere ga samme indikasjon.

Han ble deretter kjørt av politiet til politistasjonen i Namsos for nærmere prøvetaking.

Politiet tok alkoholutåndingsprøve av mannen ved bruk av apparatet Evidenzer.

Prøven ble tatt 57 minutter etter forrige prøvetaking. Han blåste de påkrevde to gangene.

Resultatet av analysen forelå straks og viste at mannen på prøvetidspunktet hadde 0,26 milligram alkohol per liter luft i utåndingslufta, etter at verdien var redusert på forskriftsmessig måte.

Hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett 20. april. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.


Munnskyllevann


Tiltalte har i retten forklart at han denne morgenen brukte Listerine munnskyllevann, som inneholdt alkohol, før han kjørte heimefra.

Han hadde sår i munnen som luktet vondt, og skyldte munnen flere ganger med munnskyllevannet for å få bort lukta, før han satte seg i bilen.

Sist gang han drakk alkohol før kjøringa, var kvelden før.

«Tiltalte mener det ikke kan utelukkes at munnskyllinga har ført til prøveresultatet. Dette kan ha skjedd enten ved at alkohol kan ha blitt tatt opp av blodet via såret i munnen, eller ved at det var rester av alkohol i munnen da han pustet i apparatet», heter det i rettens vurdering av skyldspørsmålet.

Tiltalte opplyste om bruk av munnskyllevann ved første møte med politiet, og fastholdt opplysninga i politiavhør rett etter prøvetakinga.


«Påvirket ikke»


Men retten ser bort fra muligheten av at bruk av munnskyllevann med alkohol har påvirket prøveresultatet.

«Retten legger vekt på at munnskyllinga skjedde før tiltalte kjørte fra bopel. Det har dermed gått så lang tid fra kjøringa var avsluttet til prøven ble tatt, at eventuelle rester av alkohol i munnhulen, ikke påvirket analyseresultatet».

Videre mener retten at tiltalte var uaktsom med hensyn til at han kjørte varebil mens han var påvirket av alkohol og graden av påvirkning.


"Tiltalte mener at det ikke kan utelykkes at munnskyllinga har ført til prøveresultatet.

Namdal tingrett


Da saken ble behandlet i tingretten, la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutninga til fengsel i 15 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år og en bot på 51.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager om boten ikke betales eller inndrives. Tap av førerrett fastsettes til 12 måneder. Full ny førerprøve fastsettes som vilkår for gjenerverv av førerretten, og at tiltalte idømmes sakskostnader med 4.000 kroner.

Tiltalte påsto seg frifunnet.


Bot: 50.000

Mannen i 40-årene er dømt til fengsel i 15 dager, og en bot på 50.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år.

Han fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for et tidsrom av 12 måneder fra det tidspunkt dommen er rettskraftig.

Den tid førerkortet har vært beslaglagt går til fradrag.

Ved gjenerverv må det avlegges full ny førerprøve.

Han slipper å betale saksomkostninger, fastslår Namdal tingrett i dommen.