Overhalla kommune ser muligheter for omkring 200 tomter i Hildresåsen

Vil satse 34 millioner på boligfelt

Kunne du tenke deg ei tomt til 350.000 kroner med panoramautsikt over «hele» Namdalen. Da bør du vurdere å bli overhalling.

GÅR NYE VEGER: Omkring fem-seks år etter at Jan Ståle Viken Flått (foran til høyre) begynte å sysle med tanken om tomter i Hildresåsen formannskapet i Overhalla tirsdag på befaring før de skulle gi klarsignal til prosjektet. Her er de på veg opp i åsen langs det som skal bli vegen inn i boligfeltet. 

NYTT BOLIGOMRÅDE: Hildresåsen ligger mellom Svalia og Barlia, den røde streken antyder omtrent området som kan bli tomter. 

arkiv

OVERHALLA: I fjor sommer vedtok Overhalla kommune et forprosjekt som skulle se på Hildresåsen rett nord for Ranemsletta som det neste store tomtefeltet i Overhalla. Nå er tallene, kalkylene og vurderinga klare. Formannskapet går inn for å investere 34 millioner kroner i et nytt tomtefelt.


Avsatt 16 millioner


I økonomiplanen har kommunestyret satt av inntil 16 millioner kroner til en eventuell opparbeiding av tomtefelt i Hildresåsen. Altså bare omkring halvparten av det kalkylene nå viser.

Den største posten i kostnadsoverslaget er vegbygging. Nærmere 16 millioner kroner vil det koste å oppgradere 670 meter veg fra krysset Brannanvegen/Svalivegen og fram til påtenkt avkjøring til boligfeltet. Derfra må det bygges omkring 1.200 meter ny veg, med gang- og sykkelveg inn til feltet.

Vann og avløp er beregnet å koste drøyt 8,6 millioner kroner, men siden vann og avløp forskutteres og nedbetales etter selvkostprinsippet – gjennom komunnale avgifter – må denne summen egentlig holdes utenfor utbyggingsregnskapet.

Slik at den kostnaden som belastes tomteutbygginga er beregnet til omkring 25,3 millioner kroner.

De kalkylene som er gjort gjelder for det første byggetrinnet som er beregnet til omkring 53 tomter. Hvor mange tomter det blir vil først bli bestemt gjennom regulering og detaljprosjektering.

Samlet har prosjektet et foreløpig kostnadsoverslag på 33.884.000 kroner eksklusiv merverdiavgift.


Oppstart våren 2017


Det har vært foreslått og vurdert i alt åtte alternativer for veg til det nye boligfeltet. Den som er valgt vil ikke berøre dyrka mark, men vil kreve trafikksikringstiltak i forhold til eksisterende gårdsdrift i Svalia.

En annen «ulempe» som er nevnt i saksutredninga er at vegen inn til boligfeltet vil bli fra baksida – nordsida- av åsen sett fra Ranemsletta.

Med tanke på avstander vil det da bli omkring til 3.440 meter til Ranemsletta og 3.840 meter til Overhalla barne- og ungdomsskole langs den vegtraseen som er valgt.

Hvis kommunestyret sier ja til å gå videre med planene, vil reguleringsarbeidet starte rett over sommerferien. Med normal framdrift uten betydelige innsigelser eller andre uforutsette hendelser, kan utbygginga starte allerede våren 2017.

Med en full utbygging over flere byggetrinn ser man for seg at Hildresåsen på sikt kan gi rom for så mye som 200 boligtomter.


350.000 kroner


Rådmannen mener at det er realistisk å selge omkring 12 tomter per år, noe som igjen tilsier at første byggetrinn kan være bebygd og bebodd i løpet av omkring fem år.

Tomtestørrelsene vil variere men med utgangspunkt i 53 tomter i første byggetrinn vil tomtekostnaden til kjøper bli omkring 350.000 kroner. Denne prisen er foreslått å gjelde for de første tre årene etter at salget åpner. Etter tre år foreslås det å heve prisen til 450.000 kroner. Slik at her er det penger å spare for dem som kommer først til mølla.

Endelig fastsetting av tomteprisene blir gjort i forbindelse med reguleringsprosessen og detaljprosjekteringa.

Med forbehold om at kalkylene holder stikk og at innløsning av grunn skjer til beregnet pris, gir det en beregnet inntekt på tomtesalg og tilknyttingsavgifter på 20,6 millioner kroner. Kommunen vil dermed sitte med en nettoutgift (underskudd på prosjektet) på i underkant av 3,5 millioner kroner når de første 53 tomtene er solgt.

Uten at det står i klartekst i innstillinga vil investeringa i infratruktur – veg, vann, avløp og strøm – i betydelig grad komme i forbindelse med det første byggetrinnet, slik at de tyngste kostnadene allerede er tatt før man går videre med et eventuelt byggetrinn to og påfølgende utbygginger.

Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst i Overhalla – basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå – kan det bli så mange som 5.350 overhallinger innen 2040. Hvis det viser seg at prognosene til SSB stemmer, vil dette føre til at det må bygges opp mot 700 nye boliger i Overhalla de neste 20–30 årene.

Innstillinga fra formannskapet behandles i kommunestyret tirsdag 24. mai.