«Fv 17 Bangsund - trafikksikkerhet vs. butikketablering»

Seksjonsleder Helgar Sætermo 

arkiv

Helgar Sætermo,
seksjonsleder Statens vegvesen


Butikk i Bangsund har den siste tiden vært et hett tema i Bangsund og Namsos kommune, og til dels i media. Statens vegvesen blir sett på som det siste hinder for etablering av ny butikk etter at fylkeskommunen i mars endret holdning til å akseptere butikk vis a vis bensinstasjonen.

Statens vegvesen er gjennom Nasjonal transportplan tillagt statlig sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet. Dette er et nasjonalt ansvar uavhengig av hvem som eier vegen, og som har sitt utspring i den velkjente Nullvisjonen, som er en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

Det er sjelden Statens vegvesen går imot etableringer, eller signaliserer innsigelse, med bakgrunn i statlig sektoransvar. Vi forsøker å bidra til løsninger, men av og til er det nødvendig «å sette foten ned» for å ivareta det statlige sektoransvaret for trafikksikkerhet. Det er dette ansvaret vi nå tar i forbindelse med diskusjonen om etablering av ny butikk på Bangsund. 

Bakgrunnen for vår trafikksikkerhetsvurdering er at butikken vil bli liggende på motsatt side av fv. 17 i forhold til omtrent all bebyggelse på Bangsund. Det innebærer økt kryssing av fylkesvegen for gående og syklende som skal til butikken, og dermed økt risiko for ulykker.

Planskilt kryssing for myke trafikanter i form av undergang er utredet. Det er svært store utfordringer ved å få planlagt og bygd en under- eller overgang som vil bli brukt. Høydeforskjeller og lange omveger er utfordringer for myke trafikanter når snarvegene for kryssing direkte over vegen ligger der på rekke og rad. For å sikre at nesten alle benytter en planskilt kryssing, må denne suppleres med ledegjerder o.l. som gjør det fysisk vanskelig å krysse kjørebanen i plan. Med kravene til universell utforming, og maksimal stigning på ramper, medfører dette lange omveger og ramper opp mot 100 meter. Finnes det alternativer i plan, blir disse fort foretrukket av mange. En planskilt kryssing er trygg for alle som velger å bruke den, men tilsvarende risikabel for dem som velger ikke å bruke den.

Opphøyd gangfelt og redusert fart er av enkelte nevnt som en løsning. Vi mener at en slik kryssing i plan ikke er tilfredsstillende når det gjelder etablering av en ny butikk. Slike løsninger er stort sett brukt for å rette opp, eller bøte på problemer, som har oppstått over tid. Med gang- og sykkelveg på andre siden av fv. 17, og flere avkjørsler til bensinstasjonen, vil det være utfordrende å få alle til å bruke ett gangfelt. Studier viser at risikoen for påkjørsel av en myk trafikant øker vesentlig når kryssingen skjer utenfor eller i nærheten av et oppmerket gangfelt.

Et annet forhold er at fv. 17 sannsynligvis vil bli liggende i dagens trase i lang tid framover.   Nok et opphøyd gangfelt vil da gi trafikantene som kjører gjennom Bangsund redusert framkommelighet på grunn av nedsatt fartsgrense. Fv. 17 er en av fylkets viktigste veger med en gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn på over 3000 kjøretøy, og en betydelig tungtrafikkandel på ca 16 %.

Statens vegvesen er blitt utfordret på å fastlegge nødvendige trafikk-sikkerhetstiltak ut fra faglige vurderinger. Dette har vi ikke klart. Da kan heller ikke verken politikere eller andre vedta at en løsning er trafikksikker, når den ikke er det.

At bensinstasjonen ligger der allerede i dag er etter vår oppfatning ikke et argument for bygging av butikk på samme tomt. God arealplanlegging blir i mange sammenhenger sagt å være det beste trafikksikkerhetstiltaket. Å planlegge og bygge slik at farlige situasjoner ikke oppstår er en del av dette. Hadde bensinstasjonen skulle bli bygd i dag, ville vår holdning vært den samme som den vi nå har til butikk. Både kunnskapen og fokuset på trafikksikkerhet, og ikke minst trafikkmengden, har endret seg siden bensinstasjonen ble bygd i 1982-83.

Statens vegvesen har hatt kontakt med Namsos kommune og Bangsundsamfunnet i mange år om trafikksikkerhet og forhold på fv. 17 gjennom tettstedet. I 1994 etablerte Statens vegvesen oppmerkete gangfelt på daværende riksveg 17 gjennom Bangsund sentrum. Lokalsamfunnet hadde da i mange år uttrykt sin sterke bekymring om hvor farlig det var å krysse riksvegen. Presset fra Bangsundsamfunnet vedvarte også etter at vi hadde etablert gangfelt. Det førte til at vi i 2007, helt riktig, forsterket dette ved fysisk å heve to gangfelt for å få ned fartsnivået.

Senere, da Fv. 17-prosjektet ennå omfattet tiltak gjennom Bangsund, var Bangsund Vel svært aktiv i stedsutviklingsprosessen som ble satt i gang for å se på mulige tiltak gjennom tettstedet. Sentralt fra Bangsundsamfunnets side var kryssing av fv. 17 og mulighet for overgangsbru til barnehagen. Vegvesenet fikk dessverre ikke anledning til å uttale seg den gang barnehagen ble etablert på «feil side» av hovedvegen.

Slik saken nå står føler vi at viktige spørsmål om trafikksikkerhet og stedsutvikling i Bangsund nærmest reduseres til et spørsmål om et ekstra opphøyd gangfelt på fylkesvegen eller ikke. Dette er for lettvint og kortsiktig tenkning, som ikke ivaretar sikkerheten til folk i Bangsund godt nok.

Statens vegvesen har oppfordret Namsos kommune, og de lokale krefter i Bangsund, til å foreta et alternativsøk i den hensikt å finne mulige alternative arealer til dagligvarehandel på vestsiden av fylkesvegen. De fleste peker på Gravjordet som den beste framtidige løsningen, men dette virker av ulike årsaker ikke aktuelt i dag.

Statens vegvesen mener at det ikke er riktig å sette viktige, og inntil nylig lokalt påpekte, trafikksikkerhetsmessige hensyn til side til fordel for etablering av dagligvareforretning.

Når Statens vegvesen går imot etablering av butikk i Bangsund, vis a vis bensinstasjonen, er det fordi vi har ansvar for planlegge slik at du som trafikant kommer trygt og sikkert fram.