Oppfatter det som at Vegvesenet har snudd vrangsida til

Etterlyser vilje til løsninger

Bangsund vel mener Statens vegvesen langt på veg har holdt Bangsunds innbyggere for narr.

ETTERLYSNING: Både Arnt Larsen (til venstre) som driver YX Bangsund og har planer om et nytt butikkbygg og Trond Prytz i Bangsund vel mener Statens vegvesen viser en arrogant og steil holdning til å finne gode løsninger. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

BANGSUND: – Det oppleves ganske provoserende når Statens vegvesen går ut i NA før en reguleringsplan er vedtatt sendt på høring og sier at de absolutt ikke vil godta den, sier Trond Prytz.

I et meningsinnlegg som ble publisert på NAs nettsider 12. mai, skriver seksjonsleder i Statens vegvesen, Helgar Sætermo, at det er utelukket å godta det reguleringsforslaget som er lagt fram, som blant annet gjelder plassering av ny butikk på Bangsund

Les innlegget:

Latterliggjort


– Bangsund vel er veldig glad for at kommunen nå har gjort sin del av jobben og presentert løsninger og avbøtende tiltak, ikke bare med tanke på denne planen, men også med noen vyer for framtida med tanke på en helhetlig stedsutviklingsplan, sier Prytz.

Han representerer Bangsund vel i arbeidet med en helhetlig stedsutviklingsplan for Bangsund, og sier han antar at Sætermo representerer vegvesenets offisielle holdning i denne saken, og at Bangsund vel derfor forholder seg til at utsagnene kommer fra Statens vegvesen som sektormyndighet,

– Vi føler det nesten som latterliggjøring av arbeidet med planen. Hvis Vegvesenet allerede mens planarbeidet pågikk hadde bestemt seg, burde de signalene kommet langt tidligere i prosessen, sier han.

Prytz viser til at det på Vegvesenet oppfordring er brukt mye tid på å utrede andre alternativer for butikkplassering. Og sier det oppfattes som vrangvilje at argumentene mot en annen lokalisering blir avfeid med utsagn som: «De fleste peker på Gravjordet som den beste framtidige løsninga, men dette virker av ulike årsaker ikke aktuelt i dag», som Sætermo skriver.

– Vegvesenet vet svært godt hvorfor de andre løsningene er lagt vekk, sier Prytz.

Og sier at reguleringsplanen ikke kan løsrives fra det helhetlige bildet.

– Bensinstasjonen har ligget her i mer enn 30 år, og slik det framstår i innlegget fra Vegvesenet, har den hele tida vært en torn i øyet. Det faktum at den ligger på et område som er regulert til næring som kan og forhåpentligvis vil utvikles videre, tillegges ingen vekt, sier Prytz.

«Vi forsøker å bidra til løsninger, men av og til er det nødvendig «å sette foten ned» for å ivareta det statlige sektoransvaret for trafikksikkerhet». skriver Sætermo.

"Her har vi altså å gjøre med en fagmyndighet som har gitt opp"
Trond Prytz
Bangsund vel

– Trafikksikkerhet er jo ikke en absolutt størrelse med to streker under svaret, selv om enkelte statlige organer i gitte sammenhenger gjerne ønsker å framstille det slik, mener den tidligere politimesteren.


Framkommelighet


«Et annet forhold er at Fv 17 sannsynligvis vil bli liggende i dagens trase i lang tid framover. Nok et opphøyd gangfelt vil da gi trafikantene som kjører gjennom Bangsund, redusert framkommelighet på grunn av nedsatt fartsgrense. Fv 17 er en av fylkets viktigste veger med en gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn på over 3.000 kjøretøy, og en betydelig tungtrafikkandel på ca. 16 %», skriver Sætermo.

– For oss framstår dette argumentet som om Vegvesenet har et framkommelighetsproblem, mer enn et trafikksikkerhetsproblem på Bangsund, sier Prytz lettere oppgitt.

«Statens vegvesen er blitt utfordret på å fastlegge nødvendige trafikksikkerhetstiltak ut fra faglige vurderinger. Dette har vi ikke klart», uttaler Sætermo

– Her har vi altså å gjøre med en fagmyndighet som har gitt opp å finne avbøtende tiltak på det som allerede er fylkets «bredeste» gangfelt fra Doktorgården til sør for Bogna bru hvor folk i dag må krysse vegen der det passer dem, sier Prytz tørt.


Utfordrer Vegvesenet


Han håper Vegvesenet nå kan komme til forhandlingsbordet for å bidra til gode løsninger.

– Vi vil gjerne samarbeide, men da må vi ha noen å samarbeide med. Jeg håper jo Statens vegvesen kan gå i seg selv og i stedet for å gi opp, bidra til konstruktive løsninger og ei konstruktiv linje. Arbeidet med stedsutviklingsplanen har eller vil få mange elementer som går på trafikksikkerhet og framkommelighet, slik at Vegvesenet vil ha en viktig rolle i mange sammenhenger. Da må vi spille på lag, sier han.

Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift tar først 18. mai stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn.