Politisk enighet om å flytte gods fra bil til sjø

300.000 trailerlass over på båt

Regjeringa og støttepartiene offentliggjorde tirsdag en plan for å få mer gods over fra bil til båt.

BRA FOR NAMDALEN: Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) tror det nye initiativet fra regjeringa om flytting av gods fra veg til sjø vil få stor betydning for Namdalen. 

arkiv

RØRVIK: Nord-Trøndelag Havn IKS bygger stort i Rørvik, og det er store planer om å flytte en stor del av fisketransporten som går fra distriktet over fra bil til båt.

Nå har regjeringspartiene med sine to støttepartier gått sammen om et mål om å flytte 300.000 trailerlass fra bil til båt innen 2030. Det er 30 prosent av den transporten som i dag fraktes over 300 km.

Allerede til høsten vil regjeringa legge fram konkrete tiltak for å få vareeierne, de som bestiller transporten, til å velge sjøvegen.

Hva disse tiltakene består av er ennå ikke klart, men det antydes direkte tilskudd til vareeierne.

– Dette er godt nytt. Det er noe både Rørvik Havn og næringslivet i Namdalen har bedt om i lengre tid. Dette vil gi en kjempemulighet for videre utvikling av Rørvik Havn i et samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).


Nasjonal transportplan


Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, i lag med støttepartiene Venstre og KrF, tar mål av seg å få økt satsing på sjøgående transport inn i neste Nasjonal Transportplan (NTP) som vil gjelde fra 2018.

Agdestein mener dette vil få stor betydning for blant annet trafikksikkerheten i Namdalen.

– Flytting av gods som fisk og tømmer fra trailere til sjøtransport vil redusere belastninga på et ulykkesutsatt og underdimensjonert vegnett i regionen, som for eksempel fylkesvegen fra Vikna/Nærøy til Gartland/E6 og Fv. 17, sier hun.

I NTP skal det også inn en egen nærskipsfartsstrategi som skal se alle tiltak i sammenheng. Blant annet skal det i denne strategien vurderes tiltak for å få ned håndteringskostnadene i havner, avgiftsregimet for nærskipsfarten skal gjennomgås og det skal vurderes hvordan man kan stimulere til å ta i bruk lavutslippsteknologi.

I tillegg skal den nye NTP ha en gjennomgang av havnestrukturen, og det skal prioriteres helhetlige knutepunkt slik at investeringer i fartøy følges opp i form av investeringer i havner.

Hvilke tiltak som skal settes inn, hvor mye de vil koste og hvor pengene til tiltakene skal hentes, er ikke klart ennå.