Namdalsk enighet om innspill til Nasjonal transportplan

E6 må prioriteres

E6 mellom Grong og grensa til Nordland må prioriteres i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan. Det mener samferdselsutvalget i Region Namdal.

E6-KRAV: Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum leder samferdselsutvalget i Region Namdal. Han tror at ordførerne i Namdalen som møtes torsdag og fredag, skal bli enige om at ei opprusting av E6 er et prioritert krav fra regionen. 

arkiv

NAMSOS: Region Namdal som består av alle ordførerne i regionen, skal møtes i Lierne torsdag og fredag. Å bli enige om en felles høringsuttalelse til arbeidet med Nasjonal transportplan, er blant sakene som skal drøftes.

– Det er urimelig at «samfunnsmessig lønnsomhet» brukes som argument for at utbedring av E6 i Namdalen ikke er med på Vegvesenets innspill til transportplanen. Det mangler ikke på argumenter for at «Namdalspakken» skulle vært med i planverket, sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum som er leder at samferdselsutvalget i Region Namdal.


Mange flaskehalser

Tyldum viser til at vegstrekninga mellom Grong og fylkesgrensa byr på mange flaskehalser og har generelt langt dårligere standard enn hva som er tilfelle både nord og sør for Namdalen.

– Det handler om både framkommelighet og trafikksikkerhet. Ulykkes- frekvensen på denne strekninga er ikke akseptabel. Vi vet også at flere transportører velger å kjøre gjennom Sverige framfor å følge E6. Uten nødvendig oppgradering frykter vi at det er en tendens som vil øke, sier Tyldum.

En enighet om en høringsuttalelse fra Region Namdal vil bli fulgt opp av møter med sentrale samferdselspolitikere på Stortinget.

– Vi samarbeider også med politikere fra Nordland når det gjelder arbeidet med å få utbedring av E6 inn i planen. Nordlendingene har stor interesse av at vegen får en bedre standard sør for fylkesgrensa, sier Per Olav Tyldum.


Oppjustering av Fv 17

I høringsuttalelsen berøres også spørsmålet om omklassifisering av Fv 17 til riksveg.

– Vi mener det er riktig at de viktigste vegtrekningene eies og driftes av staten. Samtidig ser vi ikke hensikten med ei omklassifisering hvis vegstrekninga ikke prioriteres og tilføres større ressurser enn det fylkeskommunen som vegeier bruker i dag. Og da kan man jo lure på om Fv 17 vil være «samfunnsmessig lønnsom» når ikke ei utbedringa av E6 vil være det, sier Tyldum som også understreker at ei eventuell prioritering av tiltak på Fv 17 ikke må gå på bekostning av E6.


Namsosbanens framtid

I forslaget til høringsuttalelse fra Region Namdal vies også Namsosbanens framtid oppmerksomhet. Banen er i Jern- baneverkets innspill til Nasjonal transportplan foreslått nedlagt.

– For de kommunene det angår, Grong, Overhalla og Namsos, vil ei beslutning være avklarende med hensyn til forutsigbarhet når det gjelder arealplaner. Samtidig er næringsutvalget i Region Namdal opptatt av å se Namsosbanen i sammenheng med utnyttelse av mineralressursene i Indre Namdal. Det bør uansett følge penger med til opprusting av banen om Stortinget til sjuende og sist vedtar at Namsosbanen skal videreføres, sier Per Olav Tyldum.