Høylandet kommune og Nidaros bispedømmeråd i pengekrangel

I full pengekrangel

Høylandet kommune og Nidaros bispedømmeråd har havnet i en heftig pengekrangel om hvem som skal betale renter og avdrag på presteboligen på Høylandet.

KRANGLER: Har kommunen fått løfter om utgiftsdekning eller ikke? Ja, mener kommunen, nei mener Nidaros bispedømmeråd. Partene krangler nå om hvem som skal ta regninga på lån og avdrag på den nye presteboligen på Høylandet. FOTO: TOR IVAR VIKEN 

KJEDELIG SAK: For Høylandet har den nye presteboligen blitt et pengesluk som kommunen ikke har råd til, mener ordfører Hege Nordheim-Viken. 

arkiv

HØYLANDET: I 2013 ble bygging av den nye presteboligen på Høylandet igangsatt. Samlet investeringsramme var på drøyt 5,6 millioner kroner. I løpet av bygge-perioden ble det gitt tilleggs-bevilgninger flere ganger, slikat den samla byggekostnaden til slutt beløp seg til knappe 6,5 millioner kroner.

Hele summen ble finansiert ved bruk av lånemidler, bortsett fra 139.000 kroner som var momskompensasjon for investeringsprosjekt i 2014.

Bakgrunnen for at politikerne på Høylandet gikk inn for bygging av ny prestebolig, var at det viste seg vanskelig å rekruttere ny prest til revybygda.


For store kostnader


Det ble allerede i 2010 vedtatt å igangsette arbeidet med bygging av ny prestebolig. Dette ble imidlertid utsatt i desember 2012 da det viste seg at kostnadene for Høylandet kommune var for store.

Men etterpå ble det avholdt et møte med representanter fra Nidaros bispedømmeråd, Namdal prosti og Høylandet kommune. Det var et positivt møte, der det ble lovet at Høylandet ville få alle utgifter dekket.


Fra Nidaros bispedømmeråd mottok Høylandet kommune 24. april 2013 en bekreftelse på finansiering. Der står det:

«Høylandet kommune får refusjon fra Opplysningsvesenets fond (OVF) for alle utgifter (også ut over lokal markedsverdi). Dette ifølge møte med avdelingsdirektør i OVF mandag 22. april 2013.»


Holdt ikke løftene


På den bakgrunn ble bygginga igangsatt – og der begynner problemene.

I sluttrapporten for bygging av prestebolig står det at Nidaros bispedømmeråd ikke opprettholdt løftet om at Høylandet kommune får refusjon fra OVF for alle utgifter. De godtar ikke å dekke kostnadene med årlige avdrag som Høylandet kommune har som følge av dette prosjektet (250.000 kroner, red. anm.) Og det står videre:

«Det var akkurat dette beløpet, ca. 250.000 kroner per år, som var grunnlaget for at kommunestyret utsatte bygging av ny bolig i 2012 fordi kostnaden ble for stor for kommunen i forhold til andre tiltak som kommunen skulle prioritere

Kommunen har klaget skriftlig til Nidaros bispedømmeråd. Så langt har klagene vært resultatløse.


Forholder seg til reglene


Stiftsdirektør Gunn Karlsaune i Nidaros bispedømmeråd sier at saken ikke handler om hva bispedømmerådet vil eller ikke.

– På vegne av kirka stiller Opplysningsvesenets fond med tjenesteboliger. Kulturdepartementet lager regler for utgiftsdekning og bispedømmerådet forvalter regelverket, forklarer Karlsaune.

Hun påpeker at kommunen har trodd at regelverket ga rom for større utgiftsdekning enn det som er tilfelle.

– Vi synes denne saken er forferdelig beklagelig. Samtidig håper vi de forstår at vi ikke endrer regelverket. Vi forholder oss til forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger, sier hun.

– Men hvordan er det mulig at kommunen kunne misforstå dere til de grader?

– Kommunen mener de har oppfattet noe annet enn det vi mener å ha formidlet. Der står saken, og vi har ikke fullmakt til annet enn å følge regelverket, sier stiftsdirektør Karlsaune.

En økonomisk belastning

Ordfører Hege Nordheim-Viken i Høylandet kommune sier til NA at denne saken har blitt ei økonomisk belastning for kommunen.

– Det har den, og det er ikke greit. Det som har skjedd er ikke i samsvar med det vi fikk presentert, sier hun.

Hun synes det er kjedelig at kommunen og bispedømmerådet ikke har samme oppfatning av saken.

– Kommunen har klaget på utbetalt tilskudd for 2015. Hvordan mener du sjansene er for å nå fram med klagen?

– Jeg kan ikke si noe om det nå. Administrasjonen i Høylandet har fått i oppdrag å følge opp saken. Vi må se hva det fører til, sier ordfører Hege Nordh