Forskerne har sett på rovdyr og beitebruk

Rovvilt fortrenger sau

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, har sett på rovviltets betydning for landbruk og matproduksjon.

REDUSERER BEITEBRUKEN: Forskere ved NIBIO konkluderer med at rovdyrprioriterte områder reduserer beitebruken, og at det kan føre til gjengroing og tap av naturtyper i tillegg til økonomiske tap for bøndene. 

arkiv

KOLVEREID: I en nylig publisert forskningsrapport har NIBIO sett på hvilken påvirkning dagens rovviltstamme har på beitenæringene og på matproduksjonen i Norge.

De rovdyrprioriterte arealene i Norge utgjør om lag 55 prosent av landarealene. Innenfor dette området finnes 53 prosent av alle aktive bønder og 60 prosent av det totale landbruksarealet.

Innenfor rovdyrområdene blir også beitene dårligere utnyttet enn det gjøres utenfor.


Tapene går ned


Ifølge forskerne på NIBIO har antallet dyr tapt på utmarksbeite gått ned de siste årene. Årsaken til det mener de å finne i at blant annet sauehold i de mest rovdyrbelasta områdene nesten er avviklet.

Det har flyttet mye av rovdyrtrykket til randsonen utenfor de rovdyrprioriterte områdene, og en betydelig del av tapene skjer i en sone på 30–50 kilometer utenfor rovdyrområdene.

Samtidig er det satt i gang forebyggende tiltak i områder med mindre rovdyrbelastning som har redusert tapene.

En del av disse tiltakene går blant annet på redusert beite i utmarka. Dette gjør at beiteressursene blir utnyttet dårligere.

Forskerne tror at den reduserte beitinga vil gi gjengroing og tap av naturtyper.

– En regner med at minst 29 prosent av artene på Norsk rødliste 2015 vil være utsatt når beitedyra forsvinner. Når beitebruken opphører i hele regioner må man også regne med å miste det beiteskapte kulturlandskapet med tilhørende biologisk mangfold i disse områdene, heter det i rapporten.


Reindrift


Det er ikke bare bøndene som sliter med rovdyr. Også reindrifta får sin del. Halvparten av arealene som brukes til reinbeiting ligger i rovdyrprioriterte områder, og ofte oppholder reinen seg i di verst rovdyrutsatte områdene i kalvingstida på våren når reinen er mest sårbar, og i vinterbeitene.


Alternativ beitebruk


Forskerne har også sett på alternativ bruk av beiteressursene hvis tapene på sau blir for store. Kalkyler de har gjort viser at en overgang til melkeproduksjon er i de fleste tilfeller for dyrt, og at en overgang til kjøttproduksjon ikke gir de samme økonomiske resultatene for bonden som det sau gjør.