Ei regional gulrot...

Færre frivillige kommunesammenslåinger betyr mer i tilskudd til dem som slår seg sammen. Noe som kan komme Namsos til gode.
arkiv

NAMSOS: – Det vil være aktuelt å tildele regionalt tilskudd til kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes dersom de slår seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NA.


Regionalt tyngdepunkt


Torsdag denne uka møtes kommunekameratene i Namsos, Namdalseid og Fosnes til den andre og kanskje siste? forhandlingsrunden omkring ei eventuell sammenslåing av de tre kommunene. Og blir de enige, kan de søke om ekstra penger fra en regional pott som følger kommunereformen.

I avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre opp mot kommuneproposisjonen, ble man enige om å få på plass et tilskudd ment å styrke kommuner som allerede er eller vil bli regionale tyngdepunkt.

– Betyr færre sammenslåinger at de kommunene som velger å slå seg sammen, vil få en større andel av midlene, eller vil samlet tilskudd reduseres?

– I avtalen med Venstre er det slått fast at tilskuddsramma er 100 mill. kr i 2017, og 200 mill. kr fra 2018. Det er ikke tatt forbehold om antall sammenslåinger, sier statsråden.

Sanner sier at departementet jobber med å få på plass kriteriene for tildeling av tilskuddene.

– Slik at disse kan presenteres for Stortinget i forslagete til statsbudsjett, sier han.

– Namsos er allerede et naturlig regionsenter i Namdalen. Vil «nye» Namsos kommune i så fall være kvalifisert til midler fra dette nye tilskuddet?

– Kommuner som slår seg sammen og danner et sterkere tyngdepunkt i en region skal kunne omfattes. Det betyr at kommuner som allerede er et tyngdepunkt, også kan omfattes dersom de ved en sammenslåing forsterker denne posisjonen, uttaler Sanner.

Han sier at midlene skal til- deles etter at Stortinget har behandlet proposisjonen om kommunestrukturen.

– En eventuell utbetaling skjer med virkning fra annet halvår 2017, sier han.


Infrastruktur


Det er også satt av 50 millioner kroner i år, og 100 millioner kroner neste år til infrastrukturtiltak i de nye kommunene som oppstår etter ei sammenslåing.

– Hvor står behandlinga av søknader om infrastrukturmidler, hvor mange kommuner har søkt, og hvordan skal pengene fordeles?

– Vi har mottatt 36 søknader fra til sammen 95 kommuner. Midlene skal fordeles i lys av søknadene og vedtak om kommunesammenslåing. Disse tilskuddene kommer i tillegg til de andre og svært gunstige rammebetingelsene for kommuner som beslutter at de vil gå sammen og bygge en ny kommune, sier statsråd Jan Tore Sanner.